Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Podstawowe informacje

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiada za realizację polityki Królestwa w zakresie działów administracji federalnej: administracja, sprawy wewnętrzne i sprawiedliwość.

Dział sprawy wewnętrzne obejmuje sprawy związane z funkcjonowaniem gospodarki i finansów publicznych Królestwa, sprawy związane z ewidencją i obsługą obywateli oraz swobodami obywatelskimi, sprawy edukacji elementarnej i szkolnictwa wyższego, a także sprawy związane z zapewnianiem i ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawy związane z ochroną granic Królestwa, jeżeli zadań w tym zakresie nie wykonują siły zbrojne. (DK o Rządzie Królewskim, art. 9 ust. 5)

Dział administracja obejmuje sprawy administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej, procedur administracyjnych oraz nadzoru i organizacji działalności federalnych instytucji publicznych, podziału administracyjnego, kartografii oraz zarządzania miejscami publicznymi. (DK o Rządzie Królewskim, art. 9 ust. 1)

Dział sprawiedliwość obejmuje sprawy związane z ochroną porządku prawnego, w tym sprawy związane z działalnością prokuratury, adwokatury i innych instytucji pomocy prawnej, a także sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych. (DK o Rządzie Królewskim, art. 9 ust. 1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest odpowiedzialny za szereg spraw dotyczących polityki wewnętrznej Królestwa Dreamlandu, którą dawniej prowadzili ministrowie do spraw budżetu, gospodarki, kultury, mienia Królestwa, nauki i obywatelstwa. Ponadto w zakresie jego obowiązków leżą również sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Minister zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z działaniem administracji publicznej, procedurami administracyjnymi, prowincjami Królestwa, kartografią oraz zarządzaniem miejscami publicznymi, tj. forum dyskusyjnym.

 

Z życia resortu

O Ministerstwie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mieści się w Pałacu Rady w Królewskim Mieście Ekorre. Minister nie ustalił jego wewnętrznej struktury i organizacji.

Urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest jednym z najczęściej tworzonych, skupiającym w swoim ręku co najmniej dwa działy administracji.

Obywatelstwo

Przez obywatelstwo rozumie się przynależność państwową jednostki wiążącą się z przywilejami i obowiązkami określonymi w Karcie Konstytucyjnej. Obywatel Królestwa Dreamlandu posiada szczególny status w państwie, mogąc korzystać ze wszystkich praw i przywilejów, ale będąc również zobowiązanym do wykonywania pewnych obowiązków.

Nabycie obywatelstwa

Obywatelstwo Królestwa Dreamlandu może nabyć każdy, kto zarejestruje się na stronie głównej Królestwa, składając wniosek o nadanie obywatelstwa. Wystarczy ten wniosek wypełnić, przesłać formularz, potwierdzić rejestrację i gotowe. Obywatelstwo zostało nadane. Po dokonaniu tych czynności należy już tylko zarejestrować się na forum dyskusyjnym. Obywatelstwo można również nabyć w każdej chwili, gdy jest się już zarejestrowanym w Królestwie, ale z prawem stałego pobytu. Wówczas wystarczy w panelu osobistym na stronie głównej dokonać odpowiedniej zmiany opcji z „stały pobyt” na „obywatelstwo” i zatwierdzić.

Utrata obywatelstwa

Obywatelstwo można stracić na kilka różnych sposobów:

 • poprzez zrzeczenie się go – czynność ta polega na tym, że w panelu osobistym na stronie głównej dokonuje się zamiany „obywatelstwa” na „stały pobyt”; w tej samej chwili przestaje się być obywatelem Królestwa Dreamlandu;
 • poprzez wykreślenie się z Rejestru (CRM) – polega to na wykreśleniu się samodzielnie z Centralnego Rejestru Mieszkańców;
 • poprzez pozbawienie w wyniku nie uczestnictwa w wyborach powszechnych albo referendum ogólnonarodowym – polega to na sprawdzeniu listy frekwencji wyborczej, która służy do weryfikacji obywatelstw; dokonuje tego Król zamieniając status z „obywatelstwa” na „stały pobyt” osobom nie biorącym udziału w wyborach; od tej formy pozbawienia obywatelstwa istnieją następujące wyjątki:
  – dana osoba przebywała na urlopie w trakcie wyborów lub referendum;
  – dana osoba odbywała karę banicji w trakcie wyborów lub referendum;
  – dana osoba jest królem seniorem.
 • poprzez pozbawienie w wyniku skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę eliminacji – polega to na wykreśleniu danej osoby z Rejestru przez Króla (kara eliminacji oznacza dożywotni zakaz powrotu do Królestwa i stanowi odpowiednik kary śmierci);
 • poprzez pozbawienie w wyniku zaprzestania aktywności – polega to na tym, że dana osoba jest wykreślana z Rejestru wskutek nieobecności w systemie informatycznym Królestwa w ciągu co najmniej 1 miesiąca; w tym trybie obywatelstwa nie mogą utracić królowie seniorzy oraz osoby odbywające karę banicji.

Odzyskiwanie obywatelstwa po utracie

Osoba, która dysponowała obywatelstwem w przeszłości i została wykreślona z Rejestru może złożyć wniosek do Króla o przywrócenie obywatelstwa. Wniosek składa się w Kancelarii Królewskiej. Nie można odzyskać swojego dawnego obywatelstwa, jeżeli dana osoba samodzielnie wykreśliła się z Rejestru.

Utrzymanie obywatelstwa

Osoba, która nabyła obywatelstwo po raz pierwszy zobowiązana jest do podjęcia aktywności w ciągu 14 dni od daty rejestracji. W przeciwnym wypadku Król lub gospodarz baliwatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obywatela, zamienia tej osobie status z obywatelstwa na stały pobyt. Pozostali obywatele muszą co najmniej raz na 30 dni logować się w systemie informatycznym Królestwa oraz brać udział w wyborach i referendach, aby obywatelstwa nie utracić.

Organy decyzyjne w sprawach obywatelstwa

Obywatelstwo Królestwa Dreamlandu nadaje Król. Ma on również prawo je przywrócić. Król zarządza Centralnym Rejestrem Mieszkańców i to do niego należy zwracać się w każdej sprawie związanej z danymi personalnymi widniejącymi w Rejestrze. Zarząd nad Centralnym Rejestrem Mieszkańców w podziale na baliwaty prowadzą również ich gospodarze (odpowiednio: Lord Gubernator Domeny Królewskiej, Książę Furlandii i Luindoru oraz Wicekról Scholandii).

Podstawa prawna

Konto bankowe

NIFI A63561