Administracja Rządowa

Funkcjonowanie administracji rządowej określa w szczególności Karta Konstytucyjna oraz Dekret Królewski z dnia 27 listopada 2017 r. o Rządzie Królewskim.


Rząd Królewski

Podstawy ustrojowe władzy wykonawczej, jaką jest w Królestwie Dreamlandu Rząd Królewski, określa art. 10 Karty Konstytucyjnej, a rozwija te kwestie Dekret Królewski z dnia 27 listopada 2017 r. o Rządzie Królewskim. W myśl przepisów Rząd Królewski jest organem władzy wykonawczej w Królestwie uprawnionym do prowadzenia polityki wewnętrznej i polityki zagranicznej, we wszystkich sprawach pod warunkiem, że sprawy te nie są zastrzeżone dla innych organów władzy. W skład Rządu Królewskiego wchodzą: Premier Rządu Królewskiego, Ministrowie oraz Wiceministrowie.

Siedzibą Rządu Królewskiego jest Królewskie Miasto Ekorre, a ściśle rzecz ujmując Pałac Rady. Na forum dyskusyjnym Królestwa Rząd obraduje niejawnie, gdzie prowadzone są prace, konsultacje i w razie konieczności głosowania. Zazwyczaj jednak decyzje są podejmowane w drodze uzgodnień. Oprócz Premiera Rządu Królewskiego i Ministrów Korony dostęp do niejawnego forum rządowego posiadają również Król.

Premier Rządu Królewskiego

Premier Rządu Królewskiego jest szefem Rządu Królewskiego. Od kwietnia 2016 r. Premier Rządu Królewskiego jest wyłaniany w wyborach bezpośrednich przez Naród na czteromiesięczną kadencję, rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu ogłoszenia wyników wyborów. Ministrowie z kolei są powoływani przez Premiera w drodze rozporządzenia. Tym samym zerwano z tradycją wyboru Premiera przez Króla, a Ministrów przez Króla na wniosek Premiera.

Wobec aktywnego Premiera Rządu Królewskiego nie może zostać uchwalone wotum nieufności. Żaden inny organ władzy nie ma prawa odwołania Premiera. Jedynie obywatele mogą dokonać odwołania Premiera przed końcem kadencji. Także Parlament Królewski może w tym procesie uczestniczyć, jednak tylko wówczas, gdy Premier jest nieaktywny od co najmniej 14 dni lub zrzekł się obywatelstwa.

Premier Rządu Królewskiego reprezentuje Rząd Królewski i Królestwo Dreamlandu. Do jego najważniejszych zadań i kompetencji należy:

  • kierowanie pracami Rządu Królewskiego;
  • koordynowanie pracy Ministrów Korony;
  • ustalanie priorytetów i planów pracy Rządu i jego członków;
  • sprawowanie nadzoru nad pracą Ministrów Korony, co może mieć wyraz uchylania wydanych przez nich aktów (poza rozporządzeniami).

Premier Rządu Królewskiego powołuje wicepremiera, ministrów i wiceministrów na wnioski ministrów. Obsługa Premiera zajmuje się Kancelaria Premiera.

Premier Rządu Królewskiego w sytuacjach przewidzianych ustawami może wydawać rozporządzenia zarówno w imieniu własnym jak i w imieniu całego Rządu Królewskiego. W porozumieniu z Królem ustala również kalendarz wyborczy na urząd Premiera.

Ministrowie

Minister jest członkiem Rządu Królewskiego powoływanym przez Premiera Rządu Królewskiego. Z reguły Minister Korony kieruje określonym Dekretem Królewskim z dnia 4 kwietnia 2016 r. o Rządzie Królewskim działem lub działami administracji federalnej. Członkami Rządu Królewskiego mogą być jednak ministrowie nie kierujący żadnym działem administracji federalnej, chociaż nie mogą stanowić większości w tym organie władzy. Ministrem może być również Premier (tylko wtedy, gdy kieruje działem administracji federalnej).

Minister Korony realizuje politykę zgodnie z kierowanym przez siebie działem lub działami administracji federalnej oraz wykonuje zadania zlecone przez Premiera Rządu Królewskiego, który może uszczegółowić zadania ministrów stosownym rozporządzeniem.

Obsługą Ministra Korony zajmuje się właściwe mu ministerstwo. Każdy z ministrów ma prawo określić strukturę organizacyjną ministerstwa w drodze zarządzenia (aktu wewnętrznego). Stanowią też przełożonych dla innych pracowników ministerstw i podległych im organów federalnych. Do ich zadań należy przede wszystkim wykonywanie ustaw, wydawanie rozporządzeń oraz kreowanie polityk w podległych im obszarach.

Działy administracji federalnej

Po reformie dokonanej w 2017 roku liczba działów administracji federalnej została zredukowana do sześciu.

  1. Dział administracja obejmuje sprawy administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej, procedur administracyjnych oraz nadzoru i organizacji działalności federalnych instytucji publicznych, podziału administracyjnego, kartografii oraz zarządzania miejscami publicznymi.
  2. Dział promocja obejmuje sprawy związane z wdrażaniem i realizowaniem strategii promocji i podejmowania różnych działań marketingowych oddziałujących na potencjalnych mieszkańców Królestwa, a także sprawy związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku Królestwa w Mikroświecie, w sieci i poza nią oraz prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie działalności organów władzy Królestwa.
  3. Dział kultura obejmuje sprawy związane z prowadzeniem polityki aktywizującej obywateli, w tym w zakresie kultury i sportu, ochroną i utrzymaniem dziedzictwa narodowego sprawy edukacji elementarnej i szkolnictwa wyższego oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich w wyżej określonych sprawach
  4. Dział sprawiedliwość obejmuje sprawy związane z ochroną porządku prawnego, w tym sprawy związane z działalnością prokuratury, adwokatury i innych instytucji pomocy prawnej, a także sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych.
  5. Dział sprawy wewnętrzne obejmuje sprawy związane z funkcjonowaniem gospodarki i finansów publicznych Królestwa, sprawy związane z ewidencją i obsługą obywateli oraz swobodami obywatelskimi, a także sprawy związane z zapewnianiem i ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawy związane z ochroną granic Królestwa, jeżeli zadań w tym zakresie nie wykonują siły zbrojne.
  6. Dział sprawy zagraniczne obejmuje sprawy związane z reprezentowaniem interesów Królestwa wobec innych państw wirtualnych, w tym sprawy związane z tworzeniem, działalnością i znoszeniem przedstawicielstw dyplomatycznych Królestwa oraz przyjmowaniem przedstawicielstw państw obcych.

Przed 18 kwietnia 2015 r. istniały następujące działy administracji federalnej: budżet, gospodarka, informacja, kultura, mienie Królestwa, nauka, obywatelstwo, sprawiedliwość, sprawy zagraniczne, promocja.