Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Podstawowe informacje

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiada za realizację zadań z zakresu działu administracji sprawy zagraniczne.

Dział sprawy zagraniczne obejmuje sprawy związane z reprezentowaniem interesów Królestwa wobec innych państw wirtualnych, w tym sprawy związane z tworzeniem, działalnością i znoszeniem przedstawicielstw dyplomatycznych Królestwa oraz przyjmowaniem przedstawicielstw państw obcych. (DK o Rządzie Królewskim, art. 9 ust. 6)

Minister Spraw Zagranicznych odpowiada za kontakty Królestwa z państwami obcymi i organizacjami międzynarodowymi. Ponadto kieruje i koordynuje pracę dreamlandzkich ambasadorów i innych zagranicznych przedstawicieli Królestwa.

Z życia resortu

O Ministerstwie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych mieści się w Pałacu Rady w Królewskim Mieście Ekorre. Minister nie ustalił jego wewnętrznej struktury i organizacji.

Urząd Ministra Spraw Zagranicznych jest jednym z najstarszych w historii Królestwa Dreamlandu. Sprawdź wykaz osób piastujących tę funkcję w przeszłości:

Szefowie MSZ w przeszłości

Plan pracy Ministerstwa

Polityka zagraniczna

Kształt polityki zagranicznej Królestwa Dreamlandu wykuwany jest w ramach trójkąta decyzyjnego, którego tradycyjnymi filarami pozostają: monarcha, szef rządu federalnego i federalny minister właściwy do spraw zagranicznych. Od czasu powołania do życia Wspólnoty Korony Ebruzów (1 sierpnia 2010 r.) część działań podejmowanych w obszarze stosunków zewnętrznych Królestwa koordynowana jest w władzami Elderlandu w ramach Rady Wspólnoty.

Ministerstwo prowadzi prace nad nową doktryną polityki zagranicznej.


Polityka zagraniczna w przeszłości

Królestwo Dreamlandu starało się realizować zrównoważoną, pragmatyczną i wolną od ideologicznego balastu politykę zagraniczną. Władze Królestwa odczuwały silną potrzebę otwarcia się na najmłodsze pokolenie mikronacji (tj. państwa powstałe w latach 2008-2012). Punktem odniesienia dla przedstawicieli Dreamlandu w ich codziennej pracy pozostawała tzw. mapa O’Rhady.

Zgodnie z Informacją Korony na temat Polityki Zagranicznej z 1 lipca 2010 r. głównymi partnerami Królestwa na arenie międzynarodowej było Księstwo Sarmacji Królestwo Elderlandu. Tradycyjnie bliskie relacje utrzymywane były też z władzami Wandystanu i Scholandii.

Zgodnie z brzmieniem przywołanego dokumentu, „Królestwo Dreamlandu tradycyjnie docenia rolę Organizacji Polskich Mikronacji jako efektywnego forum wymiany informacji i współpracy międzyrządowej”, choć pozostawało sceptyczne w ocenie jakości działania Organizacji.  W 2010 r. przedstawiciele Królestwa wspólnie ze swoimi elderlandzkimi partnerami zaproponowali m.in. kompleksową reformę Trybunału Arbitrażowego OPM.  W lutym 2011 r. wspólnie z delegatami czterech innych mikronacji opowiedzieli się za odwołaniem urzędującego Sekretarza Generalnego, w poważnym stopniu przyczyniając się do jego rezygnacji. W 2012 r. OPM przestała istnieć.


* Historia stosunków dyplomatycznych Królestwa Dreamlandu jest przedmiotem badań. Strona będzie sukcesywnie rozwijana o ich wyniki.

Wspólnota Korony Ebruzów

Geneza Wspólnoty

Wspólnota Korony Ebruzów to platforma współpracy politycznej zaprzyjaźnionych monarchii w ramach wywodzącego się z dreamlandzkiego Weblandu Domu Dynastycznego Ebruzów (domu dynastii panującej w Dreamlandzie od 1998 r.). Organizacja w swym obecnym kształcie powstała w sierpniu 2010 roku, ale jej początki sięgają pierwszej połowy 2007 r., gdy Wspólnotę powołały do życia Dreamland, Natania i Nowal. Organizacja w pierwotnym kształcie nie przetrwała próby czasu, jej aktywność ustała dwa lata później. Do idei bliskiej współpracy państw stowarzyszonych z Królestwem Dreamlandu powrócili JKM Robert I i premier Jacques de Brolle w porozumieniu z elderlandzkim mężem stanu – Simonem baronetem McMelkorem. Decyzję o reaktywacji WKE ogłoszono w trakcie obchodów 12. rocznicy istnienia najstarszej polskiej mikronacji (1.08.2010).

W trakcie uroczystej przemowy JKM Robert I wyjaśniał:

Zdecydowaliśmy się na odnowienie Wspólnoty, która – choć opiera się na poprzedniej – zyskała nową Kartę i nowe możliwości. Pierwszym państwem, z którym nawiązaliśmy współpracę w ramach WKE, jest Królestwo Elderlandu. Cenimy sobie monarchiczny ustrój oraz stabilność i praworządność, a także kulturę dyskusji Królestwa Elderlandu. Na te wartości stawiamy i to one będą w przyszłości decydowały o rozszerzeniu Wspólnoty o kolejne państwa.

W trakcie uroczystości proklamowano adopcję elderlandzkiego rodu Scottów do herbu Ebruzów, uznając tym samym JKM Hadriana Augusta – ówczesnego króla Elderlandu – za członka dynastii.

Idea monarchiczna

Podstawowym założeniem Wspólnoty jest współpraca równorzędnych i autonomicznych partnerów. Zgodnie z art. 1 Karty WKE organizacja łączy „demokratyczne  i niepodległe państwa wirtualne o monarchicznej formie rządów“.  Wśród katalogu kluczowych zasad odnowionej Wspólnoty znajdziemy deklarację o przywiązaniu do idei suwerenności, koordynacji polityki zagranicznej i solidarności krajów członkowskich, które współpracują ze sobą w ramach Rady Wspólnoty.  Honorowe przewodnictwo w WKE sprawuje Konsul.  Jest to funkcja kadencyjna.

W chwili obecnej państwami członkowskimi WKE są Dreamland i Elderland.

Współpraca

Wspólnota Korony Ebruzów to jednak nie tylko standardowa formuła współpracy na płaszczyźnie polityki zagranicznej. To również daleko idąca integracja gospodarczo, walutowa i kulturalna. Karta WKE ustanawia instytucję obywatelstwa wspólnotowego. W efekcie państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o wzajemnej możliwości pełnienia funkcji przez ich obywateli w organach administracji publicznej drugiej strony.

Karta Wspólnoty

Karta Wspólnoty Korony Ebruzów

KARTA
WSPÓLNOTY KORONY EBRUZÓW

PREAMBUŁA

WYSOKIE UKŁADAJĄCE SIĘ STRONY

PAŃSTWA-CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY KORONY EBRUZÓW

Przywiązani do idei mikronacji i świadomi wewnętrznej dynamiki polskich społeczności internetowych, w pełni szacunku dla dziedzictwa dreamlandzkiej Korony Ebruzów – najstarszego państwa rodzimej cyberprzestrzeni, w uznaniu dla wspólnej historii i połączeni więzami przyjaźni, szanując tradycje i kulturę naszych narodów, potwierdzając przywiązanie do zasad wolności i demokratycznego państwa prawa, w uznaniu dla ustroju monarchicznego, w celu pogłębienia wzajemnej współpracy oraz gotowi zaznaczyć nowy etap w procesie integracji między polskimi państwami internetowymi,

PODPISUJĄ NINIEJSZĄ KARTĘ WSPÓLNOTY KORONY EBRUZÓW

Art. 1. [WSPÓLNOTA]

Wspólnota Korony Ebruzów, zwana dalej Wspólnotą, łączy demokratyczne i niepodległe państwa wirtualne o monarchicznej formie rządów.

Art. 2. [ZASADY]

Wspólnota Korony Ebruzów opiera się na trzech fundamentalnych zasadach:
– państwa członkowskie zachowują swoją niepodległość;
– państwa członkowskie realizuję swoją politykę zagraniczną w oparciu o konsultacje w ramach organów Wspólnoty;
– państwa członkowskie w swojej polityce zagranicznej kierują się zasadą solidarności względem pozostałych członków Wspólnoty.

Art. 3. [CELE]

Wspólnota stawia przed sobą następujące cele:
– promocja idei mikrouniwersalizmu i wysokich standardów dyplomacji w polityce międzynarodowej;
– popieranie idei współpracy międzynarodowej;
– zapewnienie Wspólnocie tożsamości na arenie międzynarodowej poprzez realizację skoordynowanej polityki zagranicznej;
– troska o konsekwentną integrację polityczną, gospodarczą i kulturalną państw członkowskich;
– wzmocnienie praw i interesów obywateli Wspólnoty przez wprowadzenie obywatelstwa Wspólnoty;
– zapewnienie efektywnej ochrony sądowej obywatelom państw członkowskich Wspólnoty.

Art. 4. [KONSUL WSPÓLNOTY]

1. Honorowe przewodnictwo we Wspólnocie sprawuje Konsul Wspólnoty, zwany dalej Konsulem.
2. Funkcję Konsula pełni obywatel państwa członkowskiego, wybrany przez członków Rady Wspólnoty większością trzech czwartych głosów.
3. Kadencja Konsula trwa sześć miesięcy.

Art. 5. [RADA WSPÓLNOTY]

1. Rada Wspólnoty Korony Ebruzów, zwana dalej Radą, jest najwyższym organem przedstawicielskim Wspólnoty. Rada obraduje pod przewodnictwem Konsula.
2. Rada składa się maksymalnie z dwóch przedstawicieli każdego z państw członkowskich.
3. W celu realizacji swoich celów, Rada przyjmuje uchwały, w których państwa członkowskie wyrażają wspólne stanowisko. Rada wydaje również zalecenia i opinie.
4. Rada stosownie do potrzeb powołuje komisje do określonych spraw i wybiera ich przewodniczących, zwanych Wysokimi Komisarzami. Państwo członkowskie Wspólnoty ma prawo do oddelegowania najwyżej dwóch swoich przedstawicieli do każdej z komisji Rady Wspólnoty. Wysocy Komisarze uczestniczą w pracach Rady z głosem doradczym.

Art. 6. [SPRAWY MIĘDZYNARODOWE]

1. Państwa członkowskie Wspólnoty poprzez swoich przedstawicieli informują się i konsultują wzajemnie na forum Rady w sprawach dotyczących polityki zagranicznej.
2. W relacjach zewnętrznych Wspólnotę reprezentuje Konsul.
3. Konsul Wspólnoty dokonuje kontroli i konsultacji w zakresie polityki zagranicznej państw członkowskich Wspólnoty w szczególności w zakresie, w jakim obejmuje ona zawieranie umów międzynarodowych pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty a innymi państwami oraz wydawanie wspólnych oświadczeń i deklaracji Wspólnoty.
4. Wspólnota na prośbę państwa członkowskiego zobowiązuje się popierać, służyć radą i pomocą w zakresie podejmowanych działań dyplomatycznych.
5. O rozpoczęciu, przebiegu i zakończeniu rozmów dyplomatycznych lub negocjacji w sprawie przyjęcia nowego członka, Konsul informuje niezwłocznie i na bieżąco Radę Wspólnoty.

Art. 7. [STOSUNKI GOSPODARCZE]

1. Wspólnota zobowiązuje się podejmować działania zmierzające do nawiązania i pogłębienia współpracy gospodarczej pomiędzy państwami członkowskimi.
2. Państwa członkowskie zobowiązują się popierać i wdrażać rozwiązania techniczne ułatwiające komunikację i wymianę walutową pomiędzy systemami gospodarczymi i bankowymi państw członkowskich Wspólnoty.

Art. 8. [KULTURA I NAUKA]

Wspólnota zobowiązuje się podejmować działania zmierzające do nawiązania i pogłębienia współpracy między instytucjami nauki i kultury państw członkowskich.

Art. 9. [PRAWO WSPÓLNOTY]

1. Państwa członkowskie zobowiązują się do dostosowania swoich systemów prawnych do postanowień niniejszej Karty, jej załączników i protokołów dodatkowych oraz uchwał Rady.
2. Rada Wspólnoty może zaopiniować projekt aktu prawnego przedłożonego jej przez państwo członkowskie Wspólnoty w zakresie jego zgodności z postanowieniami Karty Wspólnoty Korony Ebruzów. Na wniosek Konsula Rada Wspólnoty opiniuje projekt aktu prawnego w zakresie, w jakim jego przepisy mogą dotyczyć postanowień Karty. W razie negatywnej opinii Rady, Konsul może polecić zmianę treści aktu prawnego lub jego uchylenie.
3. Rada Wspólnoty przyjmuje uchwały większością głosów. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Konsulowi, członkom Rady oraz Wysokim Komisarzom.
4. Państwa członkowskie Wspólnoty mogą zawierać między sobą oświadczenia woli dotyczące ściślejszej współpracy w określonych dziedzinach, co nie będzie wiążące dla pozostałych państw członkowskich Wspólnoty.

Art. 10. [OBYWATELSTWO]

1. Ustanawia się obywatelstwo Wspólnoty Korony Ebruzów. Za obywatela Wspólnoty uważana jest osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego.
2. Państwa członkowskie Wspólnoty mogą uzgodnić wzajemną możliwość pełnienia funkcji publicznych przez ich obywateli w organach administracji drugiej strony uzgodnienia, przy czym zastrzec mogą obostrzenia dla pełnienia niektórych stanowisk. Uzgodnienie takie stanowić będzie protokół do niniejszej karty.
3. Obywatel Wspólnoty pozbawiony prawomocnym wyrokiem sądu obywatelstwa ojczystego państwa członkowskiego Wspólnoty zostaje wydalony z terytoriów pozostałych państw członkowskich Wspólnoty i nie może się tam ubiegać o obywatelstwo.

Art. 11. [CZŁONKOSTWO]

1. Wspólnota jest otwarta dla wszystkich państw wirtualnych o monarchicznej formie rządów, które szanują jej wartości i gotowe są przyjąć zasady określone w niniejszej Karcie.
2. Aby przystąpić do Wspólnoty, wymagana jest jednomyślna zgoda jej dotychczasowych państw członkowskich.
3. O przystąpieniu Depozytariusz Karty notyfikuje Wysokim Układającym Się Stronom Państw Członkowskich Wspólnoty Korony Ebruzów.

Art. 12. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Niniejsza Karta wchodzi w życie spełniwszy wymogi konstytucyjne Wysokich Układających Się Stron.
2. Depozytariuszem Karty jest Królestwo Dreamlandu.
3. Do czasu wyboru przez Radę pierwszego Konsula Wspólnoty, funkcję tę pełnić będzie Król Dreamlandu lub osoba przez niego wskazana.
4. Uzupełnienia i dodatkowe uzgodnienia dotyczące Karty Wspólnoty Korony Ebruzów mogą być dołączane do Karty w postaci protokołów dodatkowych.
5. Zmiana postanowień Karty Wspólnoty Korony Ebruzów może nastąpić na mocy wspólnej woli 2/3 państw członkowskich.


(-) Robert I, R.
Król Dreamlandu

(-) Hadrian August,
Król Elderlandu

Podpisano dnia 7 sierpnia 2010 roku

Państwa uznawane

Królestwo Dreamlandu utrzymuje stosunki dyplomatyczne z następującymi państwami aktywnymi (kolejność alfabetyczna według nazw skróconych):

 1. Republika Bialeńska
 2. Królestwo Elderlandu
 3. Triumwirat Erboki
 4. Republika Garapeńska
 5. Królestwo Hasselandu
 6. Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu
 7. Zjednoczona Federacja Mikrosławii
 8. Monarchia Przedruska
 9. Państwo Kościelne Rotria
 10. Republika Suderlandu
 11. Rzeczpospolita Obojga Narodów
 12. Księstwo Sarmacji
 13. Wielkie Księstwo Solardii
 14. Trizondal
 15. Mandragorat Wandystanu
 16. Pustkowia Winków

Królestwo Dreamlandu jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych:

 1. Wspólnota Korony Ebruzów
 2. Mikronacyjne Forum Kartograficzne
 3. Bank Rozrachunków Międzynarodowych

Nawiązywanie stosunków dyplomatycznych

Zgodnie z Informacją Korony Dotyczącej Polityki Zagranicznej na okres 1 lipca – 31 grudnia 2015 roku nawiązywanie formalnych stosunków dyplomatycznych Królestwa z innymi państwami nie jest konieczne do ich prowadzenia. W rozdziale trzecim Informacji czytamy:

Formalne nawiązywanie stosunków dyplomatycznych i uznawanie państwowości obcych państw w formie traktatów uznajemy za formalność niemającą praktycznego zastosowania w dzisiejszych realiach stosunków międzynarodowych w polskim mikroświecie. Nie będziemy wychodzić z inicjatywą podpisywania takich traktatów z innymi państwami, lecz rozważymy traktaty przedstawione nam przez przedstawicieli państw obcych.

Brak traktatu nie będzie przez nas traktowany jako przeszkoda w prowadzeniu przyjaznych relacji z państwami obcymi.

Ambasady Królestwa Dreamlandu

Lista poniższa zawiera wykaz aktywnych placówek dyplomatycznych i zasięg ich akredytacji.

 1. Aktualnie brak ambasadorów.

Cały czas prowadzona jest rekrutacja na placówki zagraniczne. Jeżeli jesteś zainteresowany objęciem funkcji ambasadora, sprawdź listę państw uznawanych i udaj się do Jej Królewskiej Mości Karoliny Aleksandry oraz Ministra Spraw Zagranicznych.

Ambasady w Królestwie Dreamlandu

Na chwilę obecną w Królestwie Dreamlandu działają następujące ambasady:

 • Księstwa Sarmacji, którą reprezentuje Konrad Friedman.
 • Republiki Bialeńskiej, w której funkcję ambasadora pełni vacat.
 • Mandragoratu Wandystanu, w której funkcję ambasadora pełni Alojzy Pupka (od 4 października 2015 roku).
 • Królestwa Hasselandu, w której funkcję ambasadora pełni Sheldon Anszlus Lovelace (od 19 stycznia 2017 roku).
 • Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w której funkcję ambasadora pełni Samuel Radziwiłł (od 4 lutego 2017 roku).

Konto bankowe

NIFI A74186