Exposé

Poniżej prezentujemy aktualne exposé Premiera Rządu Królewskiego.


Exposé Prezerwatywa Tradycja Radzieckiego – 29.11.2017

Towarzysz Prezerwatyw Tradycja Radziecki swoje exposé przedstawił Parlamentowi Królewskiemu w dniu 29 listopada 2017 r.

Towarzyszko Królowo,
Towarzysze Deputowani,
Obywatelki i Obywatele!
Nie jestem najlepszy w pompatycznych przemowach, więc postaram się, aby moje exposé było możliwie konkretne.

Po dwóch kadencjach premierów mało aktywnych (jak Torkan) bądź po prostu nieobecnych (jak Oskar) wybraliście – spośród dwóch kandydatów – tego Premiera, który obiecywał, że będzie i że będzie aktywnie pracował na rzecz trwania i funkcjonowania państwa. To uważam za kluczowe i tego będę starał się dotrzymać. Powtórzę jednak to co zawarłem w komentarzu powyborczym – nie mam zamiaru przebiec tej kadencji sprintem.

Moją ambicją jest równy poziom w aktywności Rządu przez cały jego okres urzędowania. Chcę podejść do tego odpowiedzialnie – tak, aby zawsze coś się działo, a jednocześnie aby Rządu i mnie nie dopadło wypalenie, powszechne wśród naszych urzędników publicznych.

Zgodnie z zapowiedziami przedstawionymi w kampanii wyborczej, jak i wcześnie, przy okazji wniosku o referendum o odwołanie poprzedniego Premiera, moje podejście do składu rządu jest dynamiczne. Nie chcę, aby stołki te były zajęte przez kogoś tylko po to, żeby były. Jeżeli brak w mojej opinii odpowiedniego kandydata – wówczas sam obejmuję to stanowisko. Jednocześnie do Rządu powołałem wiceministrów. Będą mieć swoje zadania, z których będą rozliczani. Jeżeli się sprawdzą i będą tym zainteresowani – możliwy jest awans na stanowisko pełnego ministra.

Idąc po kolei. Ministerstwo Spraw Zagranicznych objąłem osobiście, na wiceministra powołując towarzysza Fryderyka Orańskiego-Nassau. Priorytetem Ministerstwa będzie przygotowanie ustawy precyzującej wzajemne stosunki poszczególnych organów zajmujących się polityką zagraniczną, jak i ustalenie procedur poszczególnych czynności. Ułatwi to współpracę i zmniejszy to przestrzeń do tarć między poszczególnymi organami władzy.

Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji również będę zarządzał osobiście. W tym resorcie będzie mi towarzyszył jako wiceminister towarzysz Tomasz von Habsburg. Choć to Ministerstwo ma szeroki zakres właściwości, to najważniejsze i pierwsze zadania tego resortu będą skupione na gospodarce – chcę, aby działania rządu, zarówno w poszerzaniu możliwości wydawania, jak i zarabiania pieniądza. doprowadziły do jej rozhuśtania.

Ciężko też nie zauważyć, że ostatnio, niemal z dnia na dzień, znaleźliśmy się w sytuacji gdy znacznie przyspieszyły modernizacje podstawowych systemów informatycznych – CBD, CRiP itd. MSWiA dokona pod tym kątem przeglądu aktów prawnych regulujących te i podobne aspekty systemowe – i zaproponuje ewentualne nowelizacje aktów prawnych oraz – w porozumieniu z twórcami – zaproponuje ewentualne dalsze poprawki do systemów.

Tematem nieco dalszym w perspektywie czasowej, ale nadal istotnym dla tego resortu będzie przygotowanie propozycji rozwiązań prawnych które skoordynują i nadadzą ramy funkcjonowaniu formacji zbrojnych na terenie Dreamlandu – zarówno tych lokalnych, jak i prywatnych.

Trzecie ministerstwo – Ministerstwo Kultury – obejmie jako minister towarzysz Jezus Ipanienko. Jako doświadczony twórca myślę, że odnajdzie się w roli animatora życia kulturalnego w naszym kraju. Tu powtórzę tylko to, o czym pisałem w swoim programie: ewentualne inicjatywy w rodzaju konkursów będą raczej rzadsze ale wysoko nagradzane. MK w miarę swoich możliwości będzie współpracować z MSWiA, tak aby kultura była jedną ze ścieżek do wykorzystania w rzowoju gospodarczym kraju. Zrealizowany zostanie przegląd instytucji kulturalnych i edukacyjnych Królestwa – i ich redukcja bądź bezpośrednie podporządkowanie Ministerstwu – tam, gdzie brak będzie rokujących zarządców.

Każdy kolejny Rząd ostatnio obiecywał aktywną politykę informacyjną – i za każdym razem kończyło się to dość słabo. Ciężko więc zapowiedzieć w tym temacie coś co nie będzie odebrane jako standardowa zapowiedź bez pokrycia. Tym niemniej – planuję aktywnie wykorzystywać wątek Biura Prasowego do stałej komunikacji kwestii i działań bieżących Rządu. Większe podsumowania działań z podziałem na resorty będę chciał realizować w odstępach dwutygodniowych.

Podsumowując – wiadomo w ogólnym zarysie co chcę w trakcie tego rządu osiągnąć. Oczywiście, na samym początku kadencji ciężko przewidzieć zmian jakie mogą w tym planie nastąpić – czy to wskutek nowych, nieznanych teraz wyzwań czy to wskutek pojawienia się lepszych pomysłów czy rozwiązań. Liczę jednak, że zarówno ogólny kierunek, jak tryb w jakim będę chciał do niego zmierzać są już Towarzyszom znane i zrozumiałe.

Dziękuję za lekturę tego przydługawego wystąpienia i zapraszam Towarzyszy Deputowanych do zadawania pytań.

Wandosławię!

/-/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki
Premier Rządu Królewskiego


Archiwalne przemówienia premierów

Lista poniżej zawiera wykaz wszystkich exposé wygłoszonych przez dotychczasowych premierów.