Exposé Premiera Simona McMelkora – 16.04.2013

Premier Rządu Królewskiego Simon McMelkor wygłosił expose w dniu 16 kwietnia 2013 roku przed Izbą Poselską XXI kadencji.


Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,
Szanowni Marszałkowie
Szanowni Posłowie,
Wasze Ekscelencje!
Drodzy Poddani Jego Królewskiej Mości!

Wydarzenia ostatnich tygodni, wynik wyborów i powierzenie mi odpowiedzialnej, jakże trudnej misji przewodniczenia Rządowi Jego Królewskiej Mości, były dla mnie zaskoczeniem. Gdybym rok temu – w okresie komendacji Elderlandu – usłyszał od jakiegoś wieszcza narodowego, że dane mi będzie zostać Premierem najstarszej polskiej mikronacji zapewne uznałbym go za człowieka niespełna rozumu. Nawet w ostatnich godzinach przed obwieszczeniem komisarza wyborczego, kandydat niezależny, wprawdzie minister rządu, ale jednak członek mniejszości narodowej, nie mógł spodziewać się dalszego obrotu spraw. Brak przynależności stronniczo-partyjnej kandydata ma swoje zalety, które zapewne uznali wyborcy; niesie ze sobą jednak i pewne trudności, takie jak brak zaplecza politycznego. Jednak dzięki pomocy moich dreamlandzkich przyjaciół udało się. Dziś nadeszła pora wygłoszenia éxpose – przemówienia programowego Premiera. Lecz to éxpose nie jest „przemówieniem Premiera”– jest tak samo moim przemówieniem, jak przemówieniem każdego z moich ministrów, z którymi razem tworzę egzekutywę. Jedynie ich wspólna praca daje efekt, tak programu, jak i jego realizacji.

Wynik wyborczy zasądził, że ciężar przewodniczenia Rządowi (jako wicepremier) dzieliła ze mną będzie szefowa Dreamlandzkiej Partii Konserwatywnej, wicehrabina Mackenzie Gordon-Allen. Zgodnie z wolą koalicjanta, wicehrabina objęła stanowisko Ministra Kultury i Nauki (działy: kultura, nauka). Mojej osobie przypadło w udziale kontynuowanie misji Ministra Spraw Zagranicznych Królestwa Dreamlandu, ale także Elderlandu. Mój zacny poprzednik, hrabia Daniło de la Vega został Ministrem Spraw Wewnętrznych (resorty: sprawiedliwość, obywatelstwo, informacja, budżet, gospodarka, mienie Królestwa). Ze względu na mnogość zadań, postanowiliśmy o rozbudowie personelu Ministerstwa: do hrabiego dołączyli sir Siergiusz de la Slav oraz Gregory de Corylus, w randze wiceministrów, odpowiednio: ds. Polityki Informacyjnej oraz ds. Sprawiedliwości.

Do rzeczy – pierwsze słowa poświęcę sprawom ogólnym.

Po pierwsze, Rząd Królewski nie planuje inicjowania zmian ustrojowych, chyba że taka będzie wola narodu i Jego Królewskiej Mości, a zwłaszcza nie zakłada ich z góry, chyba że empiria pokaże, że przyszedł czas reform egzekutywy i legislatywy. Głównym czynnikiem w tej sprawie będzie ocena aktywności danych organów, zwłaszcza Izby Poselskiej.

Do drugie, Rząd w poszanowaniu dla federacyjnych tradycji Królestwa, nie planuje ingerować w sprawy prowincji, ani propagować dawnego projektu łączenia trzech w jedną. Nasze trendy demograficzne nie obniżają się, zatem nie widzimy celowości w ograniczaniu liczby prowincji dziś. Jednocześnie wyrażamy chęć pomocy, jeżeli chciałyby się łączyć; musi to jednak być ich własna inicjatywa.

Po trzecie, mimo że mamy prawo do umiarkowanego zadowolenia z przybywania wciąż nowych imigrantów i jako takiej zastępowalności pokoleń, nie wykorzystujemy dziś naszej szansy, jaką dał nam fakt, że wielki kryzys polskiego Mikroświata nie dotknął nas tak silnie, jak wiele innych krajów. Los daje nam możliwość odzyskania dawnej pozycji Królestwa Dreamlandu w świecie mikronacji; jednak manna z nieba nie spadnie sama, nie jesteśmy na pustyni. Z zachowaniem ducha dawnych tradycji, musimy wykorzystywać środki młodsze od Dreamlandu. Jakkolwiek byśmy nie oceniali wszechogarniającego zasięgu dzisiejszych portali społecznościowych, stających się jakby (sub)internetem w Internecie, są one obecnie najlepszym środkiem promocji i jako takie musimy je wykorzystać. W pierwszym kroku przekazałem administrację profilem Królestwa Dreamlandu odpowiednim osobom (m. in. wiceministrowi ds. polityki informacyjnej), które będą odpowiedzialne za jego aktywizację (dziś już stała się ona faktem). Dalsze kroki jako Rząd rozważymy. Planowane są także inne akcje promocyjne. Podsumowując: dziś to my musimy wyjść do ludzi, by oni przyszli do nas. Promocja nie może być dłużej zaniedbywana.

Po czwarte, Rząd wróci do praktyki bliższego kontaktu z obywatelem i informacji o sprawach bieżących, dzięki Biuletynowi Rządu.

Po piąte, jednym z priorytetów tego Rządu – jak też wielu poprzednich, muszę przyznać – będzie pozyskanie systemu gospodarczego. Wyrażamy nadzieję, że tym razem Królewskie Służby Informatyczne nas nie zawiodą. W związku z już zaistniałymi sukcesami w tej materii, Królestwo Dreamlandu czeka bliska reforma systemów, przenosiny Centralnego Banku Dreamlandzkiego i kont. Odpowiednie ustawy zostaną zgłoszone do Izby Poselskiej w najbliższych godzinach.

Przejdę do spraw poszczególnych ministerstw. Przedstawię plan zadań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Autorem poniższego punktowego wyliczenia jest: JE hrabia Daniło de la Vega:

 1. zwiększenie wiedzy o prawie i porządku prawnym – działania w zakresie sprawiedliwości edukujące obywateli,
 2. reforma programu Patronatu łącznie z zmianami w tutorialu – zmiana ich w bank danych i „kreator ścieżek rozwoju kariery” w różnych obszarach życia społecznego,
 3. współpraca z KSI w zakresie reformy systemów głównych i budowy systemu gospodarczego, w tym głównie w zakresie przedsiębiorczości, finansów, gospodarki i waluty,
 4. naprawa błędów natury językowej i praktycznej w aktach prawnych,
 5. wspieranie nowych obywateli w odnalezieniu się w Królestwie,
 6. organizacyjna rozbudowa ministerstwa,
 7. reforma finansów publicznych w kierunku CSB (Centralnego Systemu Budżetowego) oraz zmiany prawa o Skarbie, w tym zasad finansowania prowincji – uzależnienie wartości dotacji federalnych od aktywności mieszkańców,
 8. opracowanie i realizacja budżetu na rok 2013,
 9. prowadzenie strony MSW,
 10. spotkania z Namiestnikami i omawianie potrzeb prowincji w zakresie spraw właściwych MSW,
 11. sprzedaż lub likwidacja przejętych w postępowaniach spadkowych przedsiębiorstwach,
 12. wspomaganie doradcze, techniczne i finansowe nowych firm,
 13. prowadzenie działalności statystycznej i analitycznej.

Wśród zadań Ministerstwa Spraw Zagranicznych wyróżnię trzy główne priorytety: po pierwsze, redefinicja, reforma i rozwój Wspólnoty Korony Ebruzów. Związek obu Królestw Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja, ustanowiony na mocy komendacji jest de iure inną unią, niż Wspólnota Korony Ebruzów ustaniowiona Kartą WKE w 2010 r., choć skład członkowski jest ten sam. Struktury WKE są de facto martwe, a Karta jest martwym prawem. Obecna formuła unii, będąca bilateralną umową, nie ustanawia żadnej organizacji ponadnarodowej, której szyldem moglibyśmy posługiwać się na arenie międzynarodowej. Naturalnie nie pozwala także na jej rozszerzenie. Dlatego zapowiadam spisanie, we współpracy z monarchą obu Królestw, nowej Karty Wspólnoty Korony Ebruzów, Trzeciej już Wspólnoty w historii.

Drugą organizacją międzynarodową (międzyrządową), jaką utworzyliśmy jest Mikronacyjne Forum Kartograficzne. Należy przyznać, że dotychczasowy rozwój organizacji nie należy do zadowalających. Zmiana tego stanu rzeczy będzie drugim priorytetem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Stoimy od wielu miesięcy w obliczu obumierania mikroświatowej dyplomacji. Wiele państw doświadczyło depopulacji tak silnej, że wszystkie hufce musiano w nich przerzucić na wewnętrzny front pracy. Za morzami istnieją jednak wciąż państwa zainteresowane współpracą i do niej zdolne. Ma ona sens nawet w dzisiejszych czasach – bez niej nie istniałaby wspólnota ponadpaństwowa, jaką jest społeczność Mikroświata. Wprawdzie rozumiem racje izolacjonistów, jednak sądzę, że archipelag samotnych wysp w Cyberprzestrzeni, jaki możemy wyobrazić sobie bez polityki zagranicznej, miałby wiele mnie kolorów. Dlatego Królestwo Dreamlandu i Wspólnota Korony Ebruzów nie ulegną dezaktywacyjnym trendom. Będziemy zainteresowani współpracą z krajami o wysokim poziomie kultury, które szanują prawa i dobre zwyczaje międzynarodowe. Wymienię państwa, jakie w tej chwili uznaję za nasze, jeśli chodzi o współpracę: Księstwo Sarmacji, Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu, Wielkie Księstwo Solardii, Trizondal, Królestwo Scholandii, Królestwo Nordii, Królestwo Surmeńskie i Państwo Kościelne Rotria. Obok nich – kilka innych, jakich w dzisiejszych słowach nie wymienię, ale wspomną o nich czyny przyszłości.

Plany Ministerstwa Kultury i Nauki zostaną ogłoszone w najbliższych dniach. Z całą pewnością jednym z priorytetów tych sfer wirtualnego życia będzie odnowa (aktywizacja) Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis oraz odzyskiwanie i konserwowanie zabytków cywilizacji dreamlandzkiej.

To ogólne ujęcie rządowych planów. Cenię sobie współpracę ze społeczeństwem, bez którego nie byłoby mojego Rządu i w imieniu którego on działa, dlatego wszelkie pytania proszę kierować bezpośrednio do mnie lub do naszych ministrów i wiceministrów. Ze naszej strony, informować o działaniach będziemy – w miarę możliwości – na bieżąco.

Z obszarniczym pozdrowieniem,
Niech żyje Król!

(-) dr net. Simon diuk McMelkor