Exposé Premiera Daniło de la Vegi – 08.11.2012

Premier Rządu Królewskiego Daniło de la Vega wygłosił swoje exposé w Izbie Poselskiej XX kadencji w dniu 8 listopada 2012 roku.


Wasza Królewska Mość,
Szanowni Panowie Marszałkowie,
Szanowni Panowie Posłowie,
Dreamlandczycy,

Królestwo Dreamlandu istnieje przeszło 14 lat. Kadencja powołanego pod moim kierownictwem Rządu Królewskiego przypada zaś na jubileuszową XX kadencję Izby Poselskiej. Tylko te dwie liczby świadczą niezbicie o wypracowanym dorobku, jakim nie może pochwalić się żaden inny wirtualny kraj. Dreamland jest bowiem państwem o bogatej tradycji demokratycznej, zarówno na płaszczyźnie federacji jak i prowincji, które stanowią przykład mozaiki politycznej różniąc się między sobą nieraz znacznie, jednoczone wspólnymi wartościami, interesami czy osobą monarchy.

Doszliśmy jednak także do punktu, w którym długo odkładanych lub niechcianych reform dalej odkładać się nie da. Stoją przed nami wielkie wyzwania, które ogniskują się wokół naszego wizerunku i oferty, jaką i w jaki sposób prezentujemy internetowym wędrowcom.

Tym samym musimy zmierzyć z głęboką reformą naszego ustroju konstytucyjnego, uporządkowaniem systemu instytucjonalno-prawnego i implementacją niezbędnych rozwojowi przepisów, które będą realnie stosowanym prawem. Rząd Królewski będzie prowadził szeroko zakrojone analizy, wywiady, badania opinii publicznej, spotkania z przedstawicielami różnych środowisk i organów władzy publicznej – federalnych i krajowych. Wszystko celem wypracowania możliwie najlepszych programów reform władzy wykonawczej, ustawodawczej i prowincji. Na pewno nie wytyczymy jednej, słusznej naszym zdaniem ścieżki – zaprezentujemy dwie, trzy propozycje. Ich częścią wspólną będzie na pewno, i znamienne że mówię to akurat tutaj, zniesienie Izby Poselskiej. Nie będzie to jednak oznaczać zniesienia władzy ustawodawczej. W małych państwach jak nasze demokracja przedstawicielska z powodzeniem może ustąpić miejsca bezpośredniej w rozumieniu stanowym. Skutki takich zmian pojawiłyby się także zwłaszcza na niwie społeczno-gospodarczej. Elementy monarchii stanowej z przeformowanym podziałem terytorialnym, neofeudalna gospodarka ziemska i kapitalizm przemysłowy z nowym znaczeniem programu patronatu przyniosą nam powiew świeżości i nową jakość. Pierwszy z pomysłów konkretyzujący te zapowiedzi pojawi się na Dworze Królewskim, w Izbie Poselskiej i zaprezentowany opinii publicznej, gdyż jak zaznaczyłem – Rząd chce partycypacji wszystkich środowisk w formowaniu ustroju Królestwa.

Na początku wspomniałem, że prowincje są naszym atutem. Podkreślałem to niejednokrotnie w swoich wypowiedziach także wcześniej. Musimy jednak zmienić nasze podejście do prowincji jak i nie same. Są symbolem naszej monarchii i wiele osób utożsamia się z nimi w pierwszej kolejności, wiele osób poświęciło się ich pomyślności bardziej niż federacji. Czyny godne pochwały i zachęty do dalszych wysiłków. Słowem kluczem jest tutaj „wysiłek”. Nie chcę by był daremny i nie chcę by był sztuką dla sztuki. Ostrożnie zaproponujemy program decentralizacji władzy, by wzmocnić przekształcone prowincje.

Skutki reformy ustroju będą mieć niebagatelne znaczenie dla innych sfer życia publicznego, m.in. gospodarczego. Poprzednie dwa rządy kierowane przez Jego Ekscelencję Jacquesa de Brolle, od którego mogłem się wiele nauczyć, podjęły trud wdrożenia ciekawej polityki gospodarczej z systemem gospodarczym na czele. Ten już powstaje, jednak wymaga ciągłej pracy, nadzoru i znacznej uwagi, gdyż będzie największym produktem pracy szeregu osób, które muszą mieć wzajemne wsparcie i chęć do działania. Mój Rząd będzie taką właśnie ekipą.

Gospodarka jest jedną z niedostatecznie zaktywizowanych dziedzin życia publicznego mieszkańców Królestwa Dreamlandu. Gospodarowanie opiera się w głównej mierze na zarządzaniu swoim rachunkiem bankowym, gdyż Centralny Bank Dreamlandu to jedyne miejsce, gdzie mierzy się przy pomocy waluty narodowej przebieg operacji gospodarczych. Systemowe podejście do bankowości pozwoliło wygenerować podaż pieniądza na poziomie 103 mln D i w mniej lub bardziej płynny sposób nim zarządzać. Dzięki temu CBD jest jedynym miejscem, z którego płyną informacje gospodarcze. Jednak system bankowy jest nieszczelny, niedostatecznie dopasowany do realiów dreamlandzkich, a obieg pieniądza nie jest samoodnawialny. Zdarzają się problemy w identyfikacji sald rachunków, niekontrolowane dublowanie przelewów, brak identyfikacji nadawców lub odbiorców przelewów po ich ustaniu lub likwidacji, czy braki w prawie powodujące wyłączanie z obiegu znacznych sum. Sytuacji tej zaradzić ma reforma monetarna. Zostanie znowelizowane prawo bankowe i walutowe, podniesiona będzie ranga i zwiększona niezależność CBD od Rządu Królewskiego, wspomniane problemy techniczne będą znikać, a pojawią się dodatkowe możliwości: szybkie przelewy, dodatkowe rachunki bieżące, rachunki lokacyjne i kredytowe. W obiegu znajdzie się większa ilość pieniądza dzięki upłynnianiu rachunków podmiotów ustałych i zlikwidowanych. Znaczenia nabiorą kredyty, których ofertę i zasady udostępniania przygotuje Rząd wespół z CBD.

Jednak bank nie powinien być jedynym miejscem aktywności gospodarczej. Pieniądz ma bowiem jedynie wyrażać wartość innych aktywów. Tymi pozostałymi aktywami są wszystkie te, które można w Dreamlandzie nabyć. Zaliczają się tutaj głównie nieruchomości czy dobra i usługi, których dostawcami są prowincje, miasta, podmioty zarejestrowane w CRIP oraz mieszkańcy. Aktywa te są jednak wytworem indywidualnej pracy, a nie jak dream – systemu bankowego. W związku z tym trudniej jest je mierzyć i przechowywać, co prowadzi czasem do sytuacji, że owoce gospodarowania przepadają – giną mapy, produkty, przedsiębiorstwa nie przywiązują wagi do aspektów ekonomicznych swojej działalności. Barierą rozwojową życia gospodarczego jest też czas i energia, jaką przedsiębiorcy są w stanie poświęcić na ten rodzaj aktywności spostrzegając, że mogliby więcej jeśliby nie brak systemowego ujęcia gospodarki. Tak jak dreamlandzka bankowość została ujęta w system pod postacią CBD, tak cała gospodarka będzie przybierać postać systemu gospodarczego ATAMAN. Głównym celem mojego Rządu będzie oddawanie do użytku mieszkańców poszczególnych części systemu gospodarczego, na który złożą się: odnowiony CBD, system działek, portfel mieszkańca, system instytucji i przedsiębiorstw, bazujący na zmodernizowanym CRIP oraz klasyfikacjach działalności gospodarczej, produktów i usług, a ponadto system finansów publicznych. Elementy te będą oddawane do użytku stopniowo, aby każdy obywatel mógł z nich korzystać i przekonywać się, że mogą być dobrą alternatywą dla innych dziedzin życia publicznego.

Wspominając o systemie finansów publicznych warto tutaj powiedzieć więcej. Pierwszą rzeczą będzie oderwanie okresów budżetowych od kadencji Izby Poselskiej oraz ujednolicenie ich długości. Z początkiem 2013 roku każdy federalny budżet będzie sporządzany na okres półroczny i zawsze przed jego rozpoczęciem, a nie w trakcie jak miało to miejsce dotychczas. Mój Rząd weźmie na siebie odpowiedzialną politykę finansową i wprowadzi rozwiązania prawno-instytucjonalne oraz techniczne, do których stosowanie się będzie warunkiem kontynuowania kadencji Rządu. Niewywiązywanie się z terminów procedury budżetowej i jakości budżetów będzie oznaczać być albo nie być dla Rządu. Wraz z półrocznymi budżetami federalnych podmiotów budżetu będą one sporządzane na takie okresy także dla podmiotów im podległych lub przez nie finansowanych, jednak bez bezwzględnego rygoru z uwagi na możliwe, jak dotąd, braki kadrowe. Wyjątkiem od wyżej zaproponowanej reguły będzie budżet na okres od października br. do czerwca 2013 r., którego projekt znajdzie się lada dzień w porządku obrad Gabinetu.

Rząd Królewski otoczy swoją uwagą także zagadnienia rynku pracy, bezrobocia i pomocy społecznej przyjmując nowe rozwiązania, dotychczas w Królestwie nieznane. Będą to: rejestry zatrudnienia, automatyzacja wypłat wynagrodzeń, „becikowe” w miejsce dawniej obowiązujących kredytów „startowych” płatne w określonej wysokości natychmiast z chwilą rejestracji w CRM, a ponadto narzędzia aktywizacji rynku pracy: stypendia, płatne praktyki zawodowe czy staże. Obok wsparcia pracowników kontynuowane i rozszerzane będą programy na rzecz wsparcia przedsiębiorców w formie funduszy na pokrycie kosztów pracowniczych czy dotacje na rozwój działalności i innowacje.

Sfera gospodarcza jest jedną z kilku, która musi materializować się na płaszczyźnie zacieśniania unii z bratnim Królestwem Elderlandu. Kraj ten będzie częstym celem moich wizyt zagranicznych, gdyż działając tylko wspólnie możemy osiągać nasze plany. W polityce zagranicznej takim jest odrodzenie Wspólnoty Korony Ebruzów. Oprócz wspomnianych zagadnień Elderland zostanie przez nas otoczony ścisłą protekcją wojskową, podtrzymana i pogłębiana będzie współpraca kulturalno-sportowa. Ponadto aktywność Królestwa Dreamlandu wespół z Królestwem Elderlandu na arenie międzynarodowej będzie zmierzać do wypracowania morskich układów granicznych z sąsiadami, zasad osadzania i znoszenia państw wirtualnych bez gwałcenia suwerenności sąsiadów i ich samych na naszym kontynencie i na wschód od niego. Myślę tutaj o reaktywowaniu prac Rady Mapy Mikronacji ustanowionej „traktatem granicznym” zawartym pod koniec 2004 roku przez Królestwo Dreamlandu, Księstwo Sarmacji i Królestwo Scholandii. Królestwo podkreślać będzie gotowość do współpracy z partnerami zagranicznymi nie tylko na niwie politycznej i sportowej, co już dzisiaj ma miejsce, ale też gospodarczej, kulturowo-naukowej i wojskowej. Dreamlandzkie służby dyplomatyczne, których skład rozszerzy się o nowe placówki, aktywizować będą działania w tym zakresie na rzecz naszych zagranicznych przyjaciół.

Niedostatecznie obsadzoną dziedziną władzy publicznej jest wymiar sprawiedliwości. Istniejący system prawny nie jest, nie był i nie będzie nigdy doskonały, jednak podejmiemy trud naprawy i niezbędnego uzupełniania bądź rozszerzania istniejącego prawa. Celem Rządu będzie reforma prokuratury i obsadzenie Prokuratury Generalnej oraz wspomaganie władzy sądowniczej – głównie w dziedzinie prawa cywilnego, istotnego z punktu widzenia życia społeczno-gospodarczego.

Nie pozbawionym znaczenia jest także życie kulturalne, sportowe i towarzyskie oraz działalność naukowa dreamlandzkich instytucji. Rząd Królewski postawi tutaj głównie na mecenat nad organizacją wydarzeń kulturalnych i sportowych, które chcemy, by miały pochodzenie oddolne, krajowe. Mowa będzie w szczególności o rozgrywkach piłkarskich, którymi Dreamlandczycy się pasjonują. Wesprzemy ponadto nowe dyscypliny sportowe w zależności od pomysłów namiestników i obywateli. Dreamland cieszy się także bogatym dorobkiem kultury i nauki, z Uniwersytetem Królewskim na czele. W dziedzinie nauki Rząd skupi się na wsparciu UKD. Być może utworzona zostanie nowa federalna instytucja naukowa – wyższa szkoła wojskowa. Jeśli zaś mowa o instytucjach kulturalnych to w stanie długiego zastoju są Galeria Królewska, Galerii Essthera czy Biblioteki św. Róży. Tradycja ich działalności będzie przywracana stopniowo. W pozostałym zakresie doskonałymi animatorami życia kulturalnego będą mam nadzieję namiestnicy.

Sposób prezentacji ciągle odświeżanej oferty Królestwa ulegnie zmianie. Wewnętrznie postawię na ciągłą politykę informacyjną ze strony każdego z ministrów, publikacje rządowego biuletynu informacyjnego czy bieżącą aktualizację federalnych stron internetowych. Postaramy się również szerzej otwierać na media dreamlandzkie i zagraniczne. Na portalach tematycznych, blogach, serwisach informacyjnych, forach internetowych prowadzić będziemy szeroko zakrojoną kampanię promującą Królestwo i poszczególne aspekty naszego życia. Nastawiam się tutaj na kampanię ciągłą, a nie intensywną skokowo.

Rząd Królewski zmieni się. Obok istniejących ministerstw: kultury i nauki oraz spraw zagranicznych, rozdzielone zostanie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na: resort gospodarki, resort finansów oraz resort sprawiedliwości i spraw obywatelskich. Ministerstwem Kultury i Nauki pokieruje Jego Ekscelencja Paul markiz von Panevnick. Ministrem Spraw Zagranicznych pozostanie znany Waszym Ekscelencjom i opinii publicznej z poprzednich rządów Jego Ekscelencja Simon markiz McMelkor. Pozostałe stanowiska obejmą: Jego Ekscelencja Conrad hrabia Darosaeier-Stattoerr jako Minister Gospodarki oraz Jego Ekscelencja Etherard hrabia de Godwin jako Minister Sprawiedliwości i Spraw Obywatelskich. Resort finansów znajdzie się pod moim kierownictwem. Zmiany powyższe wynikają z określenia ścisłych i pokrewnych obszarów odpowiedzialności poszczególnych ministrów.

Plany Rządu nie będą miały racji bytu bez współpracy z każdym środowiskiem politycznym i społecznym. Ci z Państwa, którzy mnie znają wiedzą, że jestem otwarty i w miarę swoich możliwości uczynny. Nic w tym się nie zmieni po objęciu stanowiska Premiera. Otwartość, gotowość do współpracy i oczekiwanie konstruktywnej krytyki będą cechami tego Rządu.

(-) Daniło baron de la Vega
Premier Rządu Królewskiego