Exposé Premiera Daniela von Witta – 28.10.2014

Premier Rządu Królewskiego Daniel markiz von Witt wygłosił exposé 28 października 2014 roku w Pałacu Parlamentu w Dreamopolis.


Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Wasza Arcyksiążęca Wysokość,
Rodacy,

swe pierwsze słowa kieruję w Waszą stronę wyrażając wdzięczność za przyłożenie rąk do powołania mnie na urząd Premiera Rządu Jego Królewskiej Mości. Urząd, który wymaga dzisiaj szczególnej odpowiedzialności i głębokiej lojalności wobec Was wszystkich. Pamiętajmy jednak, że ponadto wszyscy mamy dług wdzięczności wobec dotychczasowych budowniczych Królestwa, wśród których niewielu jest wciąż naszymi sąsiadami. Pamiętajmy też, że trud rozwoju Naszej Ojczyzny podejmowali ochoczo wierząc w misję wymarzonego kraju w polskim Mikroświecie. Wszyscy winniśmy wciąż identyfikować się z tą misją, gdyż Królestwo jest dziełem i dobrem wspólnym. Stąd i ten program jest planem tworzenia tego Dzieła dla Was i z Wami.

Realia współczesnego świata wirtualnego rzucają Królestwu rękawicę, którą musi podjąć i powalczyć o swój lepszy byt. Wyzwania, które stoją przed Rządem Królewskim oznaczają konieczność budowy nowego, atrakcyjnego i dynamicznego państwa. Atrakcyjnego pod względem wizerunkowym, ustrojowym, technologicznym, międzynarodowym i rozrywkowym.

Zadania związane z poprawą wizerunku będą dotyczyły dbałości o rozwój i aktualność obecnej strony głównej Królestwa oraz pomocy doradczej przy budowie jej następczyni. Zostanie przeprowadzona rewizja i katalogowanie wszystkich serwisów w podziale na przydatne, zbędne i archiwalne. Zgodnie z tą klasyfikacją dokonane zostaną porządki. Poprawa wizerunku Królestwa dotyczyć będzie też podnoszenia etosu pracy funkcjonariuszy publicznych – służących radą, pomocą i załatwiających sprawy obywateli. W ślad za stroną główną dokonywane będą zmiany i kosmetyka forum dyskusyjnego. Otwarte będą: dział rządowy i dział instytucji federalnych, których lista zostanie uzgodniona z zainteresowanymi podmiotami. Promocja Królestwa obejmie takie środki przekazu, jak forum międzynarodowe (mikronacje.info), facebook, youtube, micropedię i kampanie tematyczne (reklama zewnętrzna). Obywatelskie przejawy promowania Ojczyzny w sieci będą nagradzane. Duże znaczenie będzie mieć również sfera symboliczna – symbole, święta, ordery, medale, pieczęcie państwowe, baretki, insygnia i dystynkcje wojskowe będą wchodzić do użytku codziennego na stałe. Wzrośnie tym samym rola Heroldii, również w powiązaniu z innymi sferami życia publicznego.

1 stycznia 2015 r. będzie dniem, w którym Królestwo powita nie tylko Nowy Rok, ale i nowy ustrój polityczno-prawny. Wysoka Izba pozna po moim wystąpieniu szczegółowy harmonogram wprowadzania nowej Konstytucji. Wokół niego ogniskować się będą działania legislacyjne. W etapie pierwszym – konsultacyjno-referendalnym autorzy Konstytucji będą przekonywać i objaśniać jej kształt i odświeżone funkcje państwa. Zmiany dotkną wszystkich. Rząd Królewski będzie propagował nowy ustrój wśród obywateli pokazując im możliwości jakie z sobą niesie. W etapie drugim – legislacyjnym, gdy znany będzie wynik referendum, Izba Poselska wzmoże prace nad dużym pakietem ustaw poprzedzonym przyjęciem „ustawy nuklearnej” kasującej całokształt dotychczasowego prawa. Nowe prawo będzie układane zgodnie z literą Deklaracji z Letrib, dlatego wszystkich zmian nie będę w tym miejscu i teraz omawiał. Nieść to będzie ze sobą konieczność stworzenia nowej bazy prawnej – być może w ramach obecnie istniejącej, jednak pod kątem użyteczności i przejrzystości.

Technologiczne zmiany będą najtrudniejsze z uwagi na niedostatek wykwalifikowanych kadr. W tym celu Rząd Królewski podejmie próby poszukiwania informatyków chętnych udzielić pomocy technicznej. Przestarzałe rozwiązania systemów głównych są zmorą wszystkich gabinetów, jednak pora tę zmorę pokonać. Pierwszorzędnymi sprawami w tej materii jest dostosowanie CRM pod nowe prawo o obywatelstwie i stałym pobycie oraz wznowienie pracy CBD.

Układy międzypaństwowe w Wspólnocie Korony Ebruzów pozostawiają wiele do życzenia. Wzajemne stosunki polityczno-prawne próbowano natomiast regulować w sposób pokraczny, co tylko mogło umocnić antagonizmy. Rząd, kierując się zasadą pomocniczości wobec Korony oraz partnerstwa i równości wobec Dependencji ureguluje z Partnerami kwestie współpracy sądowej, prokuratorskiej i policyjnej oraz przepływu kapitału innego niż finansowy. Sprawa walut zostanie rozwiązana w przyszłości. Zostanie również zawarty formalny układ wojskowy. Skłonność do podjęcia współpracy w tych obszarach pokaże faktyczny sens istnienia Wspólnoty i obecności w niej każdego z członków. Z kolei prawa wyborcze obywateli państw WKE zostaną zapisane w nowej Konstytucji, a prawa i obowiązki obywatelskie wynikłe z swobody przepływu osób znajdą się w nowej ustawie o obywatelstwie.

Przynależność Królestwa do Mikronacyjnego Forum Kartograficznego, jak i pozostałych Stron, okazała się pechowa m.in. z tych samych względów, dla których płynność pracy władz państwowych jest zachwiana. Zdania prezentowane przez znawców polityki międzynarodowej również pokazały, że organizacje międzynarodowe są raczej ciężarem, choć sama aktywność i współpraca wielostronna jest mile widziana. W związku z tym będziemy apelować do Jego Królewskiej Mości i w Królestwie Scholandii o wypowiedzenie Traktatu o MFK, co pozwoli rozwiązać Organizację. W jej miejsce szerszemu gronu państw zostanie przedstawiona propozycja zawarcia konwencji w przedmiocie standaryzacji międzynarodowych zasad kartografii jako spadku po MFK. Królestwo postawi tym samym na wielostronną współpracę przedmiotową bez powoływania podmiotów ponadnarodowych. Kartografia: tak. Organizacja kartograficzna: nie.

Pozostałe kroki w polityce zagranicznej zostaną skierowane w szczególności w stronę państw młodych. Wśród krajów Orientyki, Vaarlandu i Nordaty będziemy szukać dobrych przyjaciół. Osobiście odbędę wizyty w kilku tamtejszych stolicach. Punktem wyjścia będzie Królestwo Surmeńskie, z którym posiadamy zdecydowanie najlepsze relacje spośród wszystkich tamtejszych państw. Zrewidujemy traktaty uznaniowe i zainicjujemy rozmowy z energicznymi partnerami. Całokształt prowadzonych działań będzie pozostawać w duchu Doktryny Polityki Zagranicznej, która stanie się oficjalnym dokumentem z chwilą zaaprobowania przez Króla i przyjęcia przez Izbę Poselską. Projekt w tej sprawie zostanie przedstawiony Wysokiej Izbie w najbliższym czasie.

Podnoszenie atrakcyjności rozrywkowej odbywać się będzie w korelacji z działaniami promocyjnymi i proobywatelskimi. Rząd Królewski nie jest powołany do zabawiania obywateli, ale do inspirowania ich do oddolnej aktywności. Walory rozrywkowe będą wydobywane w kulturze (zjazd szlachty i arystokracji, lenna, „pomniki narodowe”), edukacji (cechy, pilotowanie szkoły elementarnej w Unii Saudadzkiej, promocja edukacji), nauce (Uniwersytet Królewski, Królewski Instytut Kartograficzny) i sztuce (promocja czytelnictwa zbiorów literatury, mecenat artystyczny nad osobami, instytucjami i wydarzeniami). Istotne znaczenie mają dla nas cechy i zrzeszenia branżowe, które będą zastępować większość przedsiębiorstw, z uwagi na to, że każdy działa głównie na swoje nazwisko. Społeczeństwo będzie formować się w duchu polityki nowego średniowiecza.

Działalność Rządu Królewskiego będzie jawna. Uruchomiony zostanie biuletyn informacyjny „Dialog” – pismo redagowane przez członków Rządu informujące o jego aktywności. „Dialog” zostanie podłączony pod serwis główny Królestwa tak, by newsy były znane opinii publicznej. Plany pracy i harmonogramy zajęć członków Rządu obywatele będą poznawać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, aby móc je weryfikować. Informacje w poszczególnych obszarach pracy będą również raportowane Wysokiej Izbie. Nikt nie będzie mógł czuć niedosytu informacji. Zrobię co w mej mocy, aby społeczeństwo znało nasze kroki.

Skład Rządu Królewskiego jest skromny. Dobrze znany w kraju i zagranicą Jego Ekscelencja Simon McMelkor pokieruje Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Ja natomiast objąłem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ten wstępny podział działów administracji pomiędzy dwa ministerstwa może zmienić się w każdym czasie, gdy tylko Wy, moi Rodacy, wyrazicie większą wolę i gotowość do zmieniania Królestwa razem z nami. Ufam, że liczba członków Rządu Królewskiego z czasem wzrośnie.

Mimo, że liczebnie Rząd jest lichy, tak kilka dodatkowych osób wyraziło chęć pomocy i wsparcia mojego Gabinetu poprzez doradztwo, pracę i poparcie. To zaplecze rodzi we mnie nadzieję, że nasza przyszłość będzie lepsza, a zaangażowanie obywateli w życie kraju wzrośnie. Cenię Was i wyrażam swoją wdzięczność już teraz.

Dziękuję za uwagę.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości