Exposé Premiera Paula von Panevnicka – 18.06.2014

Premier Rządu Królewskiego Paul diuk von Panevnick wygłosił swoje exposé przed Izbą Poselską XXIV kadencji w dniu 18 czerwca 2014 roku.


Wasza Królewska Mość,
Wasze Królewskie Wysokości,
Wasze Ekscelencje,
Panowie Posłowie,
Czcigodni Goście,
Drodzy Obywatele.

Przyszło mi stanąć przed Wami jako Premier Rządu Królewskiego. Skłamałbym, gdybym powiedział, że jestem zaskoczony nominacją. Jako polityk miałem jasny cel. Kandydowałem do Izby Poselskiej, aby zostać Premierem i stanąć na czele technicznego gabinetu, popieranego przez wszystkie parlamentarne partie polityczne.

Czas jest trudny, a zmiany ustrojowe konieczne. Rząd kierowany przeze mnie ma postawione zadanie wielkiej wagi – przeprowadzić Królestwo w nowy system prawny. System, który będzie wypracowany przez obywateli i dla obywateli. Niezbędnym elementem wypracowania najlepszych rozwiązań ustrojowych będą zatem referenda. Odwoływanie się do woli narodu ma dla nas fundamentalne znaczenie.

Otwartość na dialog jest cechą charakterystyczną nowego gabinetu. Jesteśmy otwarci na nowe zdefiniowanie projektu Dreamland. Trzeba szczerze sobie odpowiedzieć na szereg pytań. Czy i jak funkcjonować ma Izba Poselska, Rząd Królewski i urzędy namiestnika? Czy chcemy Królestwa unitarnego i hermetycznego czy też rozszerzenia federacji, także o nowe podmioty? W zasadniczych kwestiach powinni wypowiedzieć się wszyscy obywatele w drodze referendum. Rząd będzie prowadził taką politykę, jaką wyznaczają ramy ustrojowe, opierając się na zasadzie, iż z każdym należy rozmawiać.

Jest dla mnie osobiście szczególnie ważne, aby uaktywnić politykę zagraniczną i rewitalizować mikronacyjną przestrzeń. Naszymi partnerami są tradycyjnie największe państwa wirtualne. Naszymi sojusznikami są te kraje, z którymi możliwa jest realizacja wspólnych lub zależnych interesów. A w interesie całej społeczności mikronacyjnej jest zażegnanie kryzysu demograficznego. Aktywizować będziemy zatem współpracę w wymiarze międzypaństwowym, zarówno w kontaktach bilateralnych, jak i w międzynarodowych organizacjach, w tym w Mikronacyjnym Forum Kartograficznym oraz Mikronacyjnej Unii Piłkarskiej.

W sprawach krajowych stawiamy na system prawny otwarty na obywateli. System prosty, ale nie prymitywny, bez opłat sądowych i administracyjnych, wolny od nadmiernej biurokracji i regulacji. System prawny ma gwarantować wolność gospodarczą i nie ingerować w sfery życia publicznego zastrzeżone dla prowincji – podmiotów Federacji Dreamlandzkiej.

Nadrzędnym zadaniem będzie uproszczenie procedury budżetowej i oparcie subwencji dla prowincji na aktywności ich obywateli.

Istotnym zagadnieniem jest odciążenie sądownictwa poprzez przesunięcie rejestrów z sądów powszechnych do administracji. A nadto wznowienie działalności Wydziału Prawa Uniwersytetu Królewskiego. W tym miejscu warto także zasugerować utworzenie Wydziału Historycznego. 16 lat polskiego mikroświata zasługuje na opracowania naukowe, szczególnie u nas. Chcemy być liderem; powinniśmy zatem kreować nowe prądy. Jednak, aby to robić, trzeba mieć solidne podstawy. Niestety państwa wirtualne skazane są na realne problemy – środki na opłacenie serwerów, domen etc. Na styku dwóch światów Rząd popiera inicjatywę utworzenia stowarzyszenia zwykłego, jako zaplecza Dreamlandu w realu, jednocześnie gwaranta stabilności finansowej, egzystencjalnej i zalążka nowych form promocji.

Zdaję sobie sprawę, iż wielki projekt odnowy, zmiany Konstytucji i ustaw to wyzwanie dla całego Rządu i Izby Poselskiej, dla Korony, a także wielu innych organów Królestwa. Finalizacja zmian będzie wspólnym sukcesem. Porażkę przyjmuję wyłącznie na siebie. Z tych też powodów osobiście obejmę resort sprawiedliwości, poszerzony o promocję i informację oraz biuro legislacyjne.

Przedstawione dziś w zarysie zadania Rządu realizować będą wspólnie jego ministrowie. A to Dino baron von Djokić-Krieg jako Minister Spraw Zagranicznych, Martin markiz Schlesinger-Asketil jako Minister Spraw Wewnętrznych i Siergiusz hrabia Asketil jako Minister Kultury i Nauki. Osoby te dają gwarancję sumienności i aktywności, z których słyną. Wierzę, że również skuteczność jest ich przymiotem.

Drodzy Przyjaciele,

Królestwo Dreamlandu oczekuje zmian. Rząd, którym mam zaszczyt kierować, pragnie szerzej otworzyć publiczną debatę nad ustrojem państwa. Debatę zwieńczoną uchwaleniem aktów prawnych nowego ładu. Oddajemy się służbie narodu, licząc na Waszą pomoc.

Dziękuję za uwagę.

(-) Paul diuk von Panevnick
Premier Rządu Królewskiego