Exposé Premiera Edwarda Artura – 02.01.2014

Premier Rządu Królewskiego król senior Edward Artur wygłosił exposé przed Izbą Poselską XXIII kadencji w dniu 2 stycznia 2014 roku.


Wasza Królewska Mość!
Szlachetny Panie Marszałku!
Wysoka Izbo!

Po raz piąty już staję na czele dreamlandzkiego rządu. Dziękuję za okazane zaufanie – mam świadomość swojej odpowiedzialności i obiecuję zrobić wszystko, by stanąć na wysokości pokładanych we mnie osobiście i w tym rządzie nadziei.

Królestwo znajduje się w szczególnej sytuacji. Jest najstarszym polskim państwem wirtualnym, nadal jednym z aktywniejszych i ludniejszych państw polskiego mikroświata. Od dawna obserwujemy jednak niepokojące symptomy związane z, najogólniej rzecz biorąc, ilością obywateli i ich aktywnością. Nie ja jeden uważam, że Dreamland może być czymś więcej, niż jest dziś.

Ten rząd będzie dbał o to, by tak właśnie się stało. Nie obiecuję masowego napływu nowych obywateli, bo takich obietnic składać nie mogę. Z pewnością jednak zrobimy wszystko, co konieczne, by pobudzić aktywność Królestwa: państwo wirtualne skupione jest wokół naszych wzajemnych interakcji i dyskusji. Okres kampanii przed zakończonymi wyborami parlamentarnymi pokazał, że my wszyscy, jako Dreamlandczycy, jesteśmy w stanie dyskutować i wymieniać się poglądami. Tę debatę i publiczne dyskusje należy kontynuować.

Głównym wyzwaniem, przed którym stoi obecne Dreamland, jest konieczność podjęcia wysiłku modernizacyjnego – w szerokim zakresie. Jak mówiłem już w innych miejscach wielokrotnie: Dreamland nie może udawać, że nie potrzebuje dostosowywać się do zmieniającego się świata. Przeciwnie, ta adaptacja jest czymś najzupełniej niezbędnym.

Wszyscy wielkie nadzieje pokładamy w budującym się systemie gospodarczym, za którego powstawanie odpowiada markiz Darosareier-Stattoerr, szef Królewskich Służb Informatycznych, obecny na tej sali. W imieniu tego rządu deklaruję, że zamierzamy służyć mu wszelką pomocą i radą w takim zakresie, w jakim pomocy tej będziemy mogli udzielić. Powodzenie implementacji systemu zależy również od bliskiej współpracy rządu i Królewskich Służb Informatycznych: zobowiązuję się dbać o to, by układała się ona wzorowo.

Modernizacja oznacza również nową witrynę internetową Dreamlandu – zmieniające się nawyki i potrzeby internautów powodują, że witryna główna musi obejmować również opcje społecznościowe. Oczywiście, Dreamland to nie Facebook: opcje te nigdy nie będą zatem głównym elementem stron internetowych Królestwa. Witryna główna musi jednak zostać „zsocjalizowana”, co da nam – Dreamlandczykom – większe możliwości zaangażowania w życie państwa. Prace już trwają. Liczymy, że pierwsze efekty pojawią się wkrótce.

Ministrem Spraw Wewnętrznych i wicepremierem został JKW król senior Pavel Svoboda. Nowego ministra nikomu przedstawiać nie trzeba: jego wieloletnie zaangażowanie w sprawy Królestwa jest najlepszą rękojmią właściwego wykonywania przez niego obowiązków związanych z przyznanymi działami administracji.

Minister Spraw Wewnętrznych będzie odpowiedzialny przede wszystkim za przeprowadzenie zmian w zakresie opieki nad nowymi obywatelami. Zlikwidowana zostanie instytucja patronatu – z naszej perspektywy nieaktywna i od dawna nieskuteczna. W zamian dojdzie do zmian w „tutorialu”: musi być on zaktualizowany i lepiej przystosowany do potrzeb tych, którzy zechcą rozpocząć swoje wirtualne życie w Królestwie. Minister Spraw Wewnętrznych dokona również przeglądu dotychczasowego sposobu organizowania programu pożyczek startowych i w konsekwencji zaproponuje zapewne zmiany w tym zakresie. Do ewentualnego uzgodnienia z prowincjami i Królewskimi Służbami Informatycznymi pozostaje również program mieszkań czynszowych: nowy obywatel, który otrzymuje nieruchomość i zaczyna swoje życie w Dreamlandzie z własnym adresem w przyszłości będzie zapewne dbał o to, by nie stać się bezdomnym. Ma to również znaczenie w kontekście budowanego systemu gospodarczego.

Jednym z zadań stojących przed MSW jest również zmiana w sposobie rozpoznawania różnego rodzaju wniosków przez organy administracji. Dotychczas wiele z tych pism kierowanych było mailowo do odpowiednich osób. Wydaje się, że system ten można udoskonalić. Wnioski – takie jak zgłoszenia kandydatów przed wyborami, wnioski o referendum czy obywatelskie projekty ustaw – będzie można wykładać w odpowiednim dziale forum. To również w tym dziale osoby popierające dany wniosek będą mogły podpisem zaznaczyć swoje wsparcie. Zmiana ta pozwoli na zwiększenie zakresu możliwej aktywności obywatelskiej, co powinno w dobroczynny sposób wpłynąć na ogólną aktywność Dreamlandczyków. Im więcej dzieje się publicznie, tym lepiej. Zmiana dotknie także sposób rozpoznawania wniosków o zmianę danych w Centralnym Rejestrze Mieszkańców: zostaną one przekazane z właściwości sądów do właściwości ministra właściwego ds. obywatelstwa. Powinna to być procedura szybsza i skuteczniejsza.

Ministerstwem Kultury i Nauki pokieruje Fabiola hrabina de Willibald. Pełniła ona już tę funkcję również w przeszłości, w stosunkowo krótkim czasie osiągając imponujące rezultaty. Poza realizowaniem codziennych obowiązków Ministra Kultury i Nauki – tj. bieżącym nadzorem nad instytucjami kultury i nauki – hrabina de Willibald zobowiązała się do kontynuowania swych wysiłków związanych z dbałością o dorobek literacki Królestwa. Planowane jest szczególne wyróżnienie osób, które w 2013 roku opublikowały swe prace literackie. Minister Kultury i Nauki będzie również zachęcać władze UKD do ponownego otwarcia uczelni i nawiązania współpracy z funkcjonującymi uczelniami zagranicznymi. Z jednej strony oczywistym jest, że UKD nie może sprawnie funkcjonować w stanie ciągłych braków kadrowych, z drugiej natomiast – Uniwersytet wydaje się potencjalnie jednym z najlepszych znaków firmowych Królestwa w całym polskim mikroświecie. Warto z tej marki skorzystać.

Tekę Ministra Spraw Zagranicznych objął Dino baron von Djokić-Krieg. Szlachetny Pan Baron jest obywatelem od stosunkowo niedawna, ale w tym krótkim czasie udowodnił, że stać go na wiele. Z tego punktu widzenia trudno się dziwić, że w niedawnym plebiscycie został uznany za osobowość mijającego roku. Jestem pewien, że także jako szef dyplomacji poradzi sobie świetnie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zajmie się zwiększeniem liczby przedstawicieli dyplomatycznych Królestwach w państwach obcych – w tym celu przeprowadzony zostanie nabór na wolne placówki. Oczywistym jest, że nie ma potrzeby utrzymywania aktywnego ambasadora w każdej zagranicznej stolicy. Z pewnością jednak Królestwu przysłużą się tacy przedstawiciele jego interesów działający przynajmniej w najaktywniejszych mikronacjach.

Minister Spraw Zagranicznych rozpozna potrzebę opracowania konkretnych kryteriów uznania innych państw wirtualnych. Do takich szczegółowych wytycznych Dreamland stosował się w czasach Sojuszu Dreamlandzko-Scholandzkiego. Być może czas powrócić do tej praktyki. Opracowanie takich kryteriów pozwoli również na przegląd dotychczasowo zawartych traktatów.

Jeśli chodzi o naszych partnerów w stosunkach międzynarodowych, Minister Spraw Zagranicznych i ten rząd będzie skupiał się na rozwijaniu relacji przede wszystkim z naszymi tradycyjnymi partnerami: Księstwem Sarmacji, Królestwem Nordii, Triumwiratem Erboki, Federacją Al-Rajn, Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirshbergii i Weerlandu, a także innymi państwami polskiego mikroświata. Minister Spraw Zagranicznych przykładać będzie szczególną uwagę do rozwijania relacji z państwami Moreniki.

Projektem wartym kontynuowania i wsparcia ze strony tego rządu jest Międzynarodowe Forum Kartograficzne. Minister Spraw Zagranicznych podejmie działania mające na celu zorganizowanie warunków do dalszej działalności Forum i dalszego zaangażowania Królestwa Dreamlandu w jego prace. Bardziej szczegółowe zamierzenia i kierunki działania dreamlandzkiej dyplomacji w najbliższych miesiącach zostaną opisane w Informacji Korony o Polityce Zagranicznej, którą przygotuje Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Jego Królewską Mością. Praktyka publikowania tego typu informacji zanikła, podczas gdy wydaje się, że dobrze byłoby do niej wrócić.

W części mojego przemówienia dotyczącej spraw zagranicznych w imieniu swoim i Rządu JKM deklaruję również swoje poparcie dla idei Wspólnoty Korony Ebruzów. Wspólnota pozostaje jednak od dawna instytucją bierną, i to mimo wielokrotnych zapowiedzi, że sytuacja ta wkrótce się zmieni. Przy udziale barona Djokicia-Kriega jako szefa dyplomacji będziemy szukali środków i narzędzi umożliwiających wyjście WKE z impasu.

Ministerstwem Sprawiedliwości pokieruję osobiście ja. Jedno udało się zrobić już teraz: na mój wniosek Jego Królewska Mość wydał dekret abolicyjny, dzięki któremu w nowy rok możemy wchodzić z czystą kartą.
Do planów Ministerstwa na najbliższe tygodnie zalicza się przede wszystkim reforma polityki karnej Królestwa: możliwe do dyspozycji kary i środki karne muszą uwzględniać nie tylko represyjny charakter prawa karnego, ale również odpowiadać wymogowi resocjalizacyjnego charakteru orzeczenia sądu w sprawie karnej.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponuje również zmianę w sposobie naliczania i wysokości opłat sądowych. W tej chwili opłaty te – szczególnie w sprawach cywilnych – naliczane są głównie stosunkowo. Od pewnego czasu widać, że wnioskodawcy i sądy mają kłopoty w określeniu stawki opłaty według tych zasad, szczególnie w postępowaniach spadkowych. Obowiązkiem rządu jest reagować na tego rodzaju sygnały, co też zamierzamy uczynić. W niektórych kategoriach spraw opłaty zostaną zapewne zniesione w ogóle, jako że ilość spraw w sądach utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie, nie ma więc potrzeby dalszego ograniczania ich wpływu.

Ministerstwo Sprawiedliwości dokona również przeglądu obecnie obowiązującego prawa pod kątem nieścisłości i ewentualnych nadmiarowych regulacji. Można zatem spodziewać się, że już w najbliższym czasie Wysoka Izba otrzyma projekty ustaw nowelizujących różne obowiązujące akty prawne.

Na sam koniec przemówienia zapowiem, że rząd zamierza bliżej przyjrzeć się również modelowi współpracy Dreamlandu i jego dependencji, Elderlandu. Wydaje się, że dotychczasowy stan wzajemnych stosunków nie powoduje oczekiwanych korzyści po żadnej ze stron. Ocena stanu dreamlandzko-elderlandzkiej unii będzie oczywiście dokonywana we współpracy z władzami Elderlandu. Liczę, że uda się w ten sposób dojść do satysfakcjonujących wniosków.

Jeszcze raz dziękuję za zaufanie. Liczę, że Rząd pod moim kierownictwem i Wysoka Izba będą zgodnie współpracowały dla dobra Dreamlandu i Dreamlandczyków.

(-) Edward A. Krieg, RS.
Premier Rządu JKM