Exposé Premiera Pawła Erwina de Archien-Liberi – 08.11.2009

Premier Rządu Królewskiego Paweł Erwin de Archien-Liberi wygłosił exposé dnia 8 listopada 2009 roku w Pałacu Parlamentu Królewskiego w Dreamopolis.


Wasza Królewska Mość!
Senatorowie!
Wysoka Izbo Poselska!
Szanowni Dreamlandczycy!

Chciałbym serdecznie podziękować Jego Królewskiej Mości za obdarzenie mnie zaufaniem i powołanie na urząd Premiera Rządu Królewskiego. Urząd ten obejmuję w trudnej dla Królestwa chwili. Coraz mniej obywateli jest aktywnych, nowym – jeśli są – trudno jest zaaklimatyzować się w naszym, nie ukrywajmy – hermetycznym i nieco staroświeckim społeczeństwie, a Królestwu brakuje informatyków. Na dokładkę kryzys aktywności nie ominął również Marszałka Izby Poselskiej, a poprzedni Premier podał się do dymisji.

Mimo wszystko chciałbym jednak podziękować arcyksięciowi Alchienowi d’Archien za podjęcie trudu przeprowadzenia Królestwa przez ten niełatwy okres. Dziękuję także Ministrowi Spraw Wewnętrznych, Józefowi Kalickiemu, który aktywnie sprawował swój urząd podczas poprzedniej kadencji. Równie serdecznie chciałbym podziękować baronowi Mugglerowi, który zgodził się objąć tekę Ministra Kultury i Nauki również w moim rządzie oraz baronowi Taheto, który zastąpi ministra Kalickiego.

W dziedzinie kultury i nauki, tak ważnej do rozwoju Królestwa planowane jest wdrożenie w życie projektu budowy centrum kultury i nauki. Centrum owo zrzeszałoby wszystkie instytucje kulturalne i naukowe w jednym miejscu, patronowałoby imprezom kulturalnym i ułatwiało obywatelom Królestwa dostęp do publikacji kulturalnych oraz naukowych. W najbliższym czasie Minister Kultury i Nauki ogłosi opracowany przez niego raport o stanie kultury w Królestwie. Pierwszy i najważniejszy krok w kierunku rewitalizacji dreamlandzkiego szkolnictwa został już wykonany – Korona wydała kontrasygnowany przeze mnie dekret przenoszący obowiązki dyrektora SGK, w przypadku wakatu na tym stanowisku, z Ministra Kultury i Nauki, na Króla. Uzasadnione jest to wysoką rangą aktu nadania obywatelstwa – tak ważnym dla każdego mieszkańca. Ważną kwestią jest też rewitalizacja dreamlandzkiej prasy – Ministerstwo podejmie wszelkie niezbędne kroki, by do odrodzenia się dreamlandzkiej prasy doszło.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie aktywnie wspierać budowę centrum kultury i nauki, jako że jest to ważna dla rozwoju całego Królestwa sprawa, której tworzenie jest sprawą obejmującą kompetencje obu ministrów. Minister Taheto planuje również stworzenie tzw. „e-ulotki” – pojedynczej strony, która pozwoli każdemu nowemu mieszkańcowi na łatwy dostęp do informacji o Królestwie. Planowany jest też projekt scentralizowania systemu podpisywania paszportów, tak by zamiast wielu Namiestników robiła to jedna, wyznaczona do tego osoba. Projekt ten jednak wdrożony będzie w życie jedynie po zgodzie Korony i szerokich konsultacjach społecznych.

Kierunek polityki zagranicznej Królestwa wciąż pozostaje bez zmian. Bliska współpraca z Wandystanem, państwami Trójprzymierza i działalność w OPM to wciąż podstawy naszej polityki międzynarodowej. Liftingu wymaga natomiast wewnętrzna struktura Ministerstwa – paląca potrzeba skatalogowania obecnie funkcjonujących placówek zagranicznych Królestwa i aktualizacja strony to sprawa nie cierpiąca zwłoki. Wakaty na stanowiskach ambasadorów również będą sukcesywnie zapełniane.

Najważniejszą kwestią będzie jednak doprowadzenie Królestwa do wyborów i demokratycznego wyłonienia nowego Rządu. Kalendarz wyborczy został już ogłoszony, więc przed nami, drodzy Dreamlandczycy równy miesiąc pod moją pieczą. Życzę zatem sobie i ministrom wchodzącym w skład mojego Rządu powodzenia – a całemu Królestwu wiatru w żagle i pędu do przodu!

/-/ Paweł Erwin diuk de Archien-Liberi
Premier Rządu Królewskiego