Raport 7/2016: Podsumowanie po 3 miesiącach kadencji

ObrazekObywatele Królestwa Dreamlandu,

przedostatnie w tej kadencji podsumowanie prac Rządu Królewskiego zostanie podzielone na trzy części: studium wykonalności expose, które znacie z poprzednich konferencji, opis działań poszczególnych ministerstw w listopadzieoraz plan pracy na grudzień. Zachęcam do zapoznania się z pierwszą częścią raportu.


Studium wykonalności expose

Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji
Minister Sprawiedliwości i Administracji Daniel książę von Witt

 • Zapewnienie podstaw funkcjonowania instytucji publicznych – wykonano
 • Umożliwienie pracy Sądu Królestwa – wykonano
 • Przygotowanie kursów przygotowawczych dla sędziów – wykonano
 • Wsparcie Rządu Królewskiego w przygotowywaniu aktów prawnych – w sposób ciągły
 • Reforma prokuratury – oczekuje
 • Wprowadzenie prawa karnego, prawa o wykroczeniach – wykonano
 • Budowa centrum rządowego, poprawa stanu stron rządowych – w toku
 • Realizacja rządowego programu informatyzacji – w toku
 • Realizacja rządowego programu zamówień publicznych – oczekuje
 • Dostosowanie forum do potrzeb młodych mieszkańców – w toku

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Minister Spraw Wewnętrznych sir Markocjusz van Koller
Wiceminister Spraw Wewnętrznych Auksencjusz hrabia Butodziej-Witt

 • Otwarcie i rozpoczęcie działalności Gimnazjum Królewskiego (szkoła elementarna) – w toku
 • Budowa i wdrożenie tutoriala – w toku
 • Zapewnienie warunków do wznowienia działalności przez instytucje federalne oraz obsadzenie ich dyrektorów – w toku
 • Wsparcie odnowy i rozwinięcia działalności przez Uniwersytet Królewski w Dreamopolis – oczekuje
 • Organizacja okolicznościowych konkursów i plebiscytów – w toku
 • Stworzenie instytucji paramilitarnej dla miłośników wojskowości: Korpusu Ochrony Pogranicza – oczekuje
 • Realizowanie różnych form pomocy dla utalentowanej młodzieży w płaszczyznach: kulturalnej i gospodarczej – oczekuje

Ministerstwo Promocji i Rozrywki
Minister Promocji i Rozrywki sir Mateusz von Kube (do 15.11.2016)
Minister Promocji i Rozrywki Daniel książę von Witt (od 15.11.2016)

 • Prowadzenie działań w zakresie public relations – w sposób ciągły
 • Wprowadzenie kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej Rządu Królewskiego i Królestwa – w toku
 • Aktualizacja i redakcja nowych haseł na micropedii – oczekuje
 • Promocja w mediach społecznościowych – przerwano
 • Promocja w innych mediach – oczekuje
 • Organizacja konkursów i plebiscytów mających pobudzić aktywność – zarzucono po dymisji Ministra Kube

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Minister Spraw Zagranicznych Christian von Kluck

 • Reorganizacja, reforma i rozszerzenie składu Wspólnoty Korony Ebruzów – w toku
 • Uruchomienie programu repatriacyjnego dla Dreamlandczyków i Scholandczyków mieszkających poza granicami Królestwa – w toku
 • Zawarcie konkordatu z Państwem Kościelnym Rotria – zarzucono po odmowie udzielenia zgody przez obywateli
 • Uruchomienie biuletynu informacyjnego „Biały Wywiad” – oczekuje
 • Zaprojektowanie i wdrożenie nowej Doktryny Polityki Zagranicznej – w toku
 • Odbycie wizyt w Agurii, Francji i Nawarze, Rotrii, Rzeczypospolitej i Skarlandzie – w toku
 • Bieżące działania i reagowanie na sytuację międzynarodową – w sposób ciągły

Opisy działań i planów

ObrazekOpis działań resortu w listopadzie

Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji prowadziło prace nad serwisem internetowym Rządu Królewskiego, który poddany jest nieustannej rozbudowie. Najważniejszym zadaniem były jednak prace nad koncepcją narodowego programu informatyzacji, który jest gotowy do publikacji i wdrażania we współpracy z sektorem prywatnym. Podjęto również wstępne prace nad opracowaniem planu zamówień publicznych, które będą skorelowane z programem informatyzacji (Rząd Królewski zamawiał będzie w szczególności usługi informatyków). W porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych rozpoczęto modyfikacje struktury forum i zawartości poszczególnych działów.

Plan pracy na grudzień

Ministerstwo ukończy program zamówień publicznych i będzie aktywnie uczestniczyć w wdrażaniu programu informatyzacji. Podjęto zostaną kroki mające na celu skierowanie do Parlamentu Królewskiego projektu ustawy o Prokuraturze Królestwa. Forum będzie w dalszym ciągu modyfikowane – prace z tym związane powinny zostać zakończone do połowy grudnia.

ObrazekOpis działań resortu w listopadzie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pochłonięte było w szczególności sprawami edukacji: tutorialem i uruchamianiem Gimnazjum Królewskiego. Przez cały miesiąc debatowano nad niuansami prawnymi i programowymi nowej szkoły elementarnej, ostatecznie ustalając, że nowi mieszkańcy będą zdobywać wiedzę z trzech przedmiotów: przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i historii. Będzie to program ułożony dla całego Królestwa i stanowiący znaczące rozszerzenie wiedzy, jaką nowi mieszkańcy mogą zdobywać w tutorialu. Prowadzono również prace nad wznowieniem działalności Biblioteki im. Świętej Róży, Funduszu Stypendialnego i Centralnego Banku Dreamlandu. Oprócz tego wykonywano również szereg obowiązków wynikających z ustaw i rozporządzeń.

Plan pracy na grudzień

Priorytetową sprawą dla MSW jest ukończenie zmian w tutorialu oraz rozpoczęcie statutowej działalności Gimnazjum Królewskiego – kluczowe jest tutaj przygotowanie treści nauczania, nad czym prace już trwają. Oprócz tego na nowo rozpocznie aktywność Fundusz Stypendialny i Fundusz Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych, realizujących programy skierowane do utalentowanych obywateli na płaszczyznach: kultury, nauki i przedsiębiorczości. Ministerstwo ściśle współpracować będzie z MSiA przy programie informatyzacji, w co zaangażowane było również w ostatnich kilku tygodniach (współpraca z Michałem Yaqu).

ObrazekOpis działań resortu w listopadzie

Nie prowadzono żadnych prac.

Plan pracy na grudzień

Ministerstwo Promocji i Rozrywki planuje skorzystać z programu zamówień publicznych i ogłosić przetarg na prowadzenie fanpage Królestwa Dreamlandu przez osoby z sektora prywatnego. Ponadto planuje się wdrożyć projekt Marki Narodowej, mający na celu honorować najlepsze produkty i usługi wytwarzane w Królestwie Dreamlandu. Otrzymywać one będą wsparcie finansowe. Kontynuowane będą również działania promocyjne na forach dyskusyjnych. Domknięte zostaną również prace związane z systemem identyfikacji wizualnej Rządu.

ObrazekOpis działań resortu w listopadzie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaangażowane było najmocniej w aktywność na rzecz zawarcia umowy konkordatowej z Państwem Kościelnym Rotria, z którym utrzymywane są stałe kontakty. MSZ podjął również próby kontaktu z władzami innych krajów, do których planowano odbyć wizyty. Z racji różnego poziomu aktywności w niektórych z nich na uzgodnienie szczegółów wciąż czekamy. Ministerstwo podjęło również prace na rzecz opracowania nowej doktryny polityki zagranicznej. Minister von Kluck wzorowo reagował na bieżące wydarzenia na arenie międzynarodowej, uczestnicząc w obchodach 3. rocznicy panowania Księcia Sarmacji; był aktywny w Komitecie Spraw Zagranicznych oraz starał się pchnąć do przodu negocjacje dreamlandzko-elderlandzkie nad umową dotyczącą bezpieczeństwa.

Plan pracy na grudzień

Na ostatni miesiąc kadencji MSZ planuje sfinalizować prace dotyczące doktryny polityki zagranicznej, odnotować postęp lub doprowadzić do zawarcia umowy z Elderlandem, a także odbyć planowane i organizowane wizyty. Istotnym punktem planu jest dalsze uzgadnianie szczegółów współpracy z Państwem Kościelnym Rotria, ponieważ na Kościół Rotriokatolicki otwiera się Unia Saudadzka.

(-) Daniel książę von Witt
Premier Rządu Królewskiego