Sprawozdanie budżetowe Skarbu Królestwa 08-12.2016

ObrazekSPRAWOZDANIE BUDŻETOWE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Skarbu Królestwa
sporządzone za okres od 20 sierpnia do 20 grudnia 2016

I. STAN SKARBU KRÓLESTWA NA DZIEŃ 20.08.2016 : 5.263.985 D
II. DOCHODY: 7.603.710 D
w tym:
(1) Dochody z likwidacji przedsiębiorstw państwowych: 7.593.710 D
(2) Dochody z sprzedaży papierów wartościowych: 10.000 D
III. WYDATKI: 7.755.000 D
z czego na:
(1) Dotacja ogólna dla Rządu Królewskiego: 500.000 D
(2) Dotacja ogólna dla Parlamentu Królewskiego: 2.040.000 D
(3) Dotacja ogólna dla Dworu Królewskiego: 5.000.000 D
(4) Przesunięcia wydatków: 215.000 D
IV. PRZYCHODY: 0 D
V. ROZCHODY: 0 D
VI. WYNIK BUDŻETU: – 151.290 D
VII. STAN ZADŁUŻENIA: 0 D
VIII. STAN SKARBU KRÓLESTWA NA DZIEŃ 20.12.2016 : 5.112.695 D

Obrazek

(-) sir Markocjusz van Koller